Bijlage 1: Overzicht projecten

Begroting

Programma 2 – Verkeer en vervoer

De Centrale As

Bij het project de Centrale As ligt nog een majeure opgave voor aan te kopen gronden voor de gebiedsmaatregelen. Deze gronden zullen veelal via vrijwillige kavelruil worden aangekocht, dan wel via separate grondverwerving. Voor de aanleg van de Centrale As wordt binnen het project circa 1.083 ha aangekocht tegen een aankoopprijs van € 68 miljoen. Van de benodigde gronden is inmiddels 1.024 ha verworven voor een prijs van € 64 miljoen. De uitstaande aankoopopgave heeft een omvang van 59 ha en wordt verwacht in 2018 gerealiseerd te zijn. De verkoopopgave heeft een omvang van 674 ha en kent een waarde van € 27 miljoen. Hiervan is inmiddels 362 ha verkocht voor een prijs van € 13 miljoen. De uitstaande verkoopopgave is nog 312 ha groot. Verwacht wordt dat in 2018 de helft van deze restgronden verkocht is.

Haak om Leeuwarden

In 2017 worden voor dit project voornamelijk werkzaamheden verwacht op het gebied van de gebiedsontwikkeling rondom het project. Voor het project De Haak om Leeuwarden wordt circa 465 ha grond aangekocht. Alle benodigde gronden voor de Haak zijn inmiddels verworven of in handen van andere overheden. In totaal is € 23 miljoen geïnvesteerd in de aankoop van gronden. De verkoopopgave is 331 ha groot. Hiervan is inmiddels 205 ha verkocht tegen een prijs van € 8 miljoen. De resterende circa 127 ha verwachten we in 2017 te verkopen.

N381

Voor de aanleg van de N381 wordt ongeveer 388 ha grond aangekocht plus nog een onbekend aantal ha benodigd voor de verdubbeling van het tracé. Momenteel is al circa 387 ha verworven voor een bedrag van circa € 25,1 miljoen. Tijdens en na de realisatie van het project kan de restgrond worden verkocht. Het gaat hierbij vooralsnog om 194 ha met een verwachte verkoopwaarde van € 9 miljoen. Momenteel is al circa 165 hectare verkocht tegen een prijs van circa € 7 miljoen. Aangezien de mogelijkheden voor een verdubbeling van het tracé nog moeten worden uitgewerkt wordt verwacht dat het project in 2019 afgerond zal zijn.

Harlingen (N31)

Voor de verbetering van het tracé is in totaal circa 32 ha aan oppervlakte nodig, inclusief de gronden van provincie, rijk en gemeente. Momenteel is van het project reeds 28 ha in eigendom bij het project. De uitstaande aankoopopgave betreft nog een opgave van 4 ha verwerving van overheden en 1 ha verwerving van particuliere partijen. De geprognosticeerde aankoopprijs voor de uitstaande aankopen bedraagt € 0,70 miljoen.

Knooppunt Joure

Voor het project Knooppunt Joure wordt circa 100 ha aangekocht met een investering van circa € 6,4 miljoen. Momenteel is al circa 92 ha verworven met een investering van ongeveer € 6 miljoen. Over de resterende 9 ha worden nog afspraken gemaakt met de betrokken overheden. De gronden voor de realisatie van het tracé zijn inmiddels allemaal aangekocht, dit heeft op vrijwillige basis plaatsgevonden.

N357 Hallum-Holwerd (fase 3)

Het project N357 is gestart in 2014. Voor de realisatie van dit project dient ca. 5 ha te worden verworven voor een prijs van € 1 miljoen. Circa 40% van de gronden is inmiddels verworven. Verwacht wordt dat de grondverwervingen voor dit project in 2017 kunnen worden afgerond, waarbij het instrument onteigening mogelijk ingezet zal worden. 

N358 Uterwei

Dit wegenproject is eveneens gestart in 2014. In 2015 is een landbouwbedrijf aangekocht zowel in het belang van de wegreconstructie als ook voor de gebiedsontwikkeling Achtkarspelen-zuid. Van de projectopgave te verwerven gronden van totaal 46,4 ha is 3,6 ha benodigd voor het infrastructurele tracé en wordt 42,8 ha als restgrond aangekocht, welke ingezet kan worden voor EHS doelen. Begroot is dat de restgronden tegen een prijs van € 1,72 miljoen weer kunnen worden verkocht. Verwacht wordt dat de kavelruil in het kader van dit project in 2017 gerealiseerd zal zijn.

Print deze pagina