6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma

Begroting

Binnen de provincie Fryslân zijn diverse programma’s in ontwikkeling waarbij het noodzakelijk is dat de provincie een grondpositie heeft of verkrijgt.
Voor de begroting van de benodigde grond aan- en verkopen voor de verschillende programma’s is gebruik gemaakt van een meerjarenperspectief. Als input voor dit meerjarenperspectief gelden de aankoopstrategieplannen, gronddatabases en grexen die voor ieder project aanwezig zijn. Omdat voor programma 10 geen meerjarenperspectief is opgesteld vanwege het incidentele karakter, is voor dit programma gebruik gemaakt van de transactiegegevens uit het afgelopen jaar.

Programma 2 – Verkeer en vervoer

Het doel van programma 2 is de ontwikkeling van een zevental infrastructurele projecten binnen de provincie Fryslân. In feite hebben de projecten telkens dezelfde doelstelling, namelijk de realisatie van het betreffende infrastructuurproject. Naast de aanleg van infrastructuur wenst de provincie het omliggende gebied een impuls te geven in de vorm van gebiedsontwikkeling en wil de provincie ervoor zorgdragen dat de omliggende gronden goed verkaveld zijn en gebouwen ontsloten. Mede om die reden wordt vaak meer grond aangekocht dan direct voor het betreffende infrastructuurproject nodig is. Deze gronden worden met de opstallen later weer verkocht. Bij ieder project hoort een individueel financieel kader.
In de bijlage 1 bij deze paragraaf is een samenvatting opgenomen met de stand van zaken van onderstaande projecten per 1 juni 2016.

 • De Centrale As
 • Haak om Leeuwarden
 • N381
 • Harlingen (N31)
 • Knooppunt Joure
 • N357 Hallum-Holwerd (fase 3)
 • N358 Uterwei

Programma 5 – Landelijk Gebied

In het kader van programma 5 is een portefeuillestrategie Landelijk gebied opgesteld welke uitgaat van een realisatie van natuurgebieden met prioriteit 1, 2 en 3, zijnde:

 • de Europese verplichtingen (PAS, KRW, N2000);
 • prioritaire provinciale opgave (De Mieden, Beekdal-Linde, Koningsdiep)

Natuurgebieden met prioriteit 4 (overige provinciale ambitie) kunnen niet worden gerealiseerd gelet op de financiele middelen binnen het programma. De aangekochte percelen buiten de EHS worden verkocht.
De portefeuillestrategie impliceert dat per jaar ca. 160 ha nieuwe natuurgrond wordt verworven, 300 ha nieuwe natuurgrond wordt ingericht en 175 ha nieuwe natuur aan een natuurbeheerder wordt verkocht. Daarnaast gaat de portefeuillestrategie uit van een aanvullende grondverkoop van restgronden buiten de EHS in de komende vijf jaar van ca. 150 ha per jaar. Gelet op de resultaten van het afgelopen jaar zijn deze opgaven naar beneden bijgesteld. In 2017 wordt ingezet op aankoop van 80 ha gronden (prioriteit 1-3) en 180 ha agrarische grond buiten de EHS te verkopen vanuit programma 5.

In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van het Investeringskrediet Grond (IKG)

Programma 6 – Economie, toerisme en recreatie

Waddenglas

De provincie neemt alleen financieel deel in dit project en heeft geen grondposities.

Programma 8 – Terpenproject

Het terpenproject is een gezamenlijk project van provincie en rijk en kent een looptijd tot juli 2018. Beoogd wordt circa 24 ha terpgronden aan te kopen. Inmiddels zijn twee terpen aangekocht aangekocht met een oppervlak van 6 hectare. In 2017 kunnen mogelijk nog nieuwe terpen aangekocht worden, deze opgaves worden onder andere meegenomen in de wettelijke ruilverkaveling Harlingen-Franekeradeel.

Programma 10 – Overig vastgoedbezit

Naast eigendommen voor de uitvoering van de beleidsprogramma’s is er sprake van regulier eigendom, dat actief door de Afdeling Vastgoed wordt beheerd. Het gaat bijvoorbeeld om:

 • brug- en sluiswachterswoningen;
 • huisvesting (steunpunten) voor weg- en waterbeheer door de hele provincie;
 • provinciale wegen en provinciaal water inclusief de Friese meren, met ingebruikgevingen van oeverstroken, woonbootligplaatsen, steigers en het verlenen van visrechten en jachtrechten;
 • een aantal busstations;
 • gronddepots.

Daarnaast vallen onder dit programma de restpercelen die verkocht kunnen worden, omdat ze niet meer benodigd zijn voor het provinciale doel en die ook het onderhoud en de veiligheid van provinciale eigendommen niet in de weg staanIn 2014 is het uitvoeringskader grondprijzen vastgesteld, zodat in de provincie een uniforme prijsstelling voor het gebruik van provinciale eigendommen kan worden gehanteerd. Daarbij is eveneens gewerkt aan het inzichtelijk krijgen van oneigenlijke gebruikssituaties op provinciale eigendommen. Dit betreffen situaties waarbij wel gebruik wordt gemaakt van provinciaal eigendom, maar waarvoor geen contract is afgesloten en geen vergoeding wordt betaald. In 2016 is een start gemaakt met de uitvoering van het project om deze oneigenlijke gebruikssituaties op te heffen. In 2017 vindt het vervolg plaats. Zoals bij brief is aangegeven gaan wij er vanuit het project in 2020 te hebben afgerond.Verder is in 2015 het verkoopstrategieplan voor het provinciale vastgoed vastgesteld. Tot het te verkopen provinciale vastgoed behoren de aangekochte boerderijen voor de projecten, restgronden van de projecten en overhoeken die niet meer voor een programma benodigd zijn. De verwachting is dat het merendeel van het overtollige vastgoed in 2017 verkocht zal worden. Er zijn tevens nog 6 voormalige brug- en sluiswachterswoningen die verkocht worden. Deze woningen zijn conform het beleid reeds te koop aangeboden aan de zittende huurders.

De overige opstallen worden nog aangehouden in verband met projectdoelstellingen. Bij beëindiging van deze projecten kan definitief bepaald worden welke woningen eveneens verkocht kunnen worden.

Print deze pagina