4.2 Financiering en beleggingen

Begroting

Vanwege de verkoop van de Nuon Energy-aandelen is in 2009 gestart met het beleggen van overtollige liquiditeiten in obligaties. Hiervoor is een professionele vermogensbeheerder aangesteld, die werkt volgens een strikt mandaat. De verkoop van de Nuon-aandelen heeft in vier tranches plaatsgevonden, in de jaren 2009, 2011, 2013 en 2015. De provincie heeft voor de Nuon Energy-aandelen een bedrag van € 1.198 miljoen ontvangen. De komende jaren neemt de omvang van het belegde vermogen af. Dat komt door de investeringen in grote infrastructurele projecten en de geplande uitgaven vanuit het coalitieakkoord en nieuwe uitvoeringsagenda.

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2016 t/m 2020

 • Bedragen * € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2016
 • 228.600
 • 788.300
 • 1,016,900
 • 2017
 • 112.000
 • 742.600
 • 854.600
 • 2018
 • 77.900
 • 668.800
 • 746.700
 • 2019
 • 50.100
 • 625.800
 • 675.900
 • 2020
 • 33.000
 • 547.100
 • 580.100

Tabel 2: Gemiddelde omvang belegd vermogen 2021 t/m 2025

 • Bedragen * € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2021
 • 69.200
 • 445.300
 • 514.500
 • 2022
 • 184.600
 • 333.200
 • 517.800
 • 2023
 • 326.300
 • 207.700
 • 534.000
 • 2024
 • 408.300
 • 166.200
 • 574.500
 • 2025
 • 435.800
 • 150.500
 • 586.300

Schatkistbankieren

De invoering van het verplicht schatkistbankieren heeft verregaande gevolgen voor de wijze waarop de Nuon-middelen kunnen worden belegd. Er mag niet meer in obligaties worden belegd en behoudens de eventuele beleggingen in decentrale overheden dienen alle middelen binnen de schatkist te worden belegd. Daarmee wordt structureel een lager rendement behaald dan beleggen in obligaties.

Rentebaten, rentelasten en rendement beleggingen

Hieronder wordt de meerjaren prognose van de rentebaten & -lasten en het rendement op het belegde vermogen weergegeven.

Tabel 3: rendement beleggingen en rente baten/-lasten 2016 t/m 2020

 • Bedragen * € 1.000
 • Rentebaten kort
 • Rentebaten lang
 • Totale rentebaten
 • Rentelasten kort
 • Rentelasten lang
 • Totale rentelasten
 • Rendement beleggingen
 • 2016
 • 0
 • 3.360
 • 3.360
 • 0
 • 486
 • 486
 • 16.240
 • 2017
 • 190
 • 3.360
 • 3.550
 • 0
 • 474
 • 474
 • 15.320
 • 2018
 • 240
 • 3.360
 • 3.600
 • 0
 • 460
 • 460
 • 13.030
 • 2019
 • 240
 • 3.360
 • 3.600
 • 0
 • 447
 • 447
 • 11.650
 • 2020
 • 220
 • 3.360
 • 3.580
 • 0
 • 447
 • 447
 • 10.420

Tabel 3: rendement beleggingen en rente baten/-lasten 2021 t/m 2025

 • Bedragen * € 1.000
 • Rentebaten kort
 • Rentebaten lang
 • Totale rentebaten
 • Rentelasten kort
 • Rentelasten lang
 • Totale rentelasten
 • Rendement beleggingen
 • 2021
 • 170
 • 1.840
 • 2.010
 • 0
 • 447
 • 447
 • 8.930
 • 2022
 • 190
 • 620
 • 810
 • 0
 • 447
 • 447
 • 6.740
 • 2023
 • 150
 • 230
 • 380
 • 0
 • 447
 • 447
 • 4.450
 • 2024
 • 100
 • 0
 • 100
 • 0
 • 447
 • 447
 • 3.390
 • 2025
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 447
 • 447
 • 3.020

Rentebaten

De ‘rentebaten kort’ zijn begroot op basis van de (lage) vergoedingen voor het kortstondig aanhouden van overtollige liquiditeiten binnen de schatkist. In 2016 zijn de rentetarieven voor overtollige liquiditeiten nihil. Voor 2017 en volgende jaren wordt wel een geringe rentevergoeding verwacht.

Onder ‘rentebaten lang’ vallen de vergoedingen voor de langlopende uitzettingen aan onder andere Alliander en de Nederlandse Waterschapsbank.

Rentelasten

Door het Nuon-vermogen heeft provincie Fryslân geen financieringsbehoefte. De bedragen onder ‘rentelasten lang’ betreffen de rentevergoedingen aan het Nazorgfonds stortplaatsen voor de bij de provincie ondergebrachte gelden.

Rendement beleggingen

Het rendement is gebaseerd op het gemiddelde rendement van de huidige obligatieportefeuille. Het verwachte rendement daalt de komende jaren door de dalende omvang van het in obligaties belegde vermogen, omdat het vanwege de invoering van het schatkistbankieren niet is toegestaan om de portefeuille uit te breiden.

Print deze pagina