4.1 Ontwikkeling financieringssaldo

Het EMU-saldo is het saldo van de inkomsten en uitgaven gedurende het jaar en is gebaseerd op de begroting, zie bijlage 6. Samen met de vrijval van de (langlopende) uitzettingen vormt het EMU-saldo het financieringssaldo. Een positief financieringssaldo duidt op een overschot van de liquide middelen voor het betreffende jaar. Een negatief financieringssaldo wordt aangevuld vanuit de liquide middelen. De provincie heeft hiervoor de komende jaren voldoende liquide middelen.

Tabel 1: Overzicht financieringssaldo

Bedragen * € 1.000
2016
2017
2018
2019
2020
Financieringssaldo per 1 januari319.200212.500107.5002.500-1.300
Mutatie EMU-saldo (zie bijlage)-146.400-144.900-153.300-36.000-2.100
Vrijval Uitzetting39.70039.90048.30032.20052.100
Financieringssaldo per 31 december212.500107.5002.500-1.30048.700