3.1 Onderhoud infrastructuur

Begroting

Onderhoud en planning infrastructuur

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks en niet-jaarlijks terugkerend onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau.

In 2016 is het systeem van assetmanagement ingevoerd.  De methodiek van Asset Management is ingezet om onze basis nog beter op orde te krijgen. Van alle assets is de conditie bepaald en beheersystemen zijn aangeschaft. Medewerkers zijn in Asset Management opgeleid en benutten buiten hun nieuwe devices. 2017 zal in het teken staan van het nog meer doorvoeren van Asset Management in de vorm van het vullen en benutten van de beheerystemen. De nieuwe beheersoftware maakt het mogelijk om efficiënte meerjarenplannen te maken en meldingen en incident management realtime af te handelen.  Zeer frequent zal de kwaliteit van alle assets worden beoordeeld en erover gerapporteerd. Risicogestuurd beheren en life cycle management zal ingevoerd worden om nog efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het onderhoud opgenomen.

paragraaf 3-1a

 • Wegen
 • Stroomweg
 • Regionale ontsluitingsweg
 • Interlokale ontsluitingsweg
 • Erftoegangsweg
 • Overig
 • Totaal wegen
 • Strekkende km
 • 127,51
 • 149,36
 • 100,75
 • 132,03
 • 1,23
 • 510,9

paragraaf 3-1b

 • Parallelweg
 • Hoofdfietsroute
 • Fietssnelweg
 • Parrallelweg
 • Totaal parallelwegen
 • Strekkende km
 • 62,28
 • 16,01
 • 54,1
 • 132,59

paragraaf 3-1c

 • Fietspad
 • Hoofdfietsroute
 • Fietssnelweg
 • Fietspad
 • Totaal fietspaden
 • Strekkende km
 • 138,27
 • 43,99
 • 14,99
 • 197,3

Overzicht aantal km provinciale vaarwegen in beheer per 1 april 2016*

 • Definitie
 • CEMT beroepsvaart klasse indeling
 • Klasse III *
 • Klasse IV *
 • Klasse V *
 • Recreatieve vaart klasseindeling
 • Azm Grote zeewaardige boten
 • Bzm Niet zeewaardige boten
 • Czm Niet zeewaardige boten
 • Cm Grote motorboten
 • Dm Motorboten
 • E Kleine motorboten
 • F Sloepen
 • G Kano’s
 • Totaal provinciale vaarwegen
 • Provincie Fryslân: Vaarwegbeheer in kilometers
 • Overheidszorg gericht op de instandhouding, ruikbaarheid en bescherming van het profiel van een vaarweg, behoudens het beheer van de sluizen en e bruggen.
 • 7,580 
 • 65,406 
 • 2,536 
 • 23,510 
 • 132,397 
 • 149,702 
 • 71,514 
 • 357,178 
 •                                         10,014 
 • 819,823
 • Provincie Fryslân: Nautisch beheer in kilometers  (excl. De meren in Fryslân)
 • Zorg voor vlotte en veilige afwikkeling van het  scheepvaarverkeer, door treffen van verkeersmaatregelen te water, conform de scheepvaarverkeerswet.  
 • 7,580 
 • 65,406 
 • 2,536 
 • 23,510 
 • 132,397 
 • 149,702 
 • 71,514 
 • 357,178 
 • 87,409 
 • 66,390 
 • 963,622 

*) Deze vaarwegen maken deel uit van CEMT-netwerk én recreatieve PVVP-netwerk

Overzicht aantal km oevers in beheer per 1 april 2016*

 • oevers met oeververdeding in strekkende km
 • 218,453
 • onverdedigde oevers in strekkende km
 • 0,228
 • onverdedigde rietoevers in
 • strekkende km
 • 6,813
 • TOTAAL oevers in strekkende km
 • 225,494

*) Deze opgave betreft het totaal. Het gaat om de lengte aan oevers, dus niet de lengte van betreffende vaarwegen.

*) Naar verwachting kunnen Provinciale Staten begin 2017 een besluit nemen over het oeveronderhoud; dit kan leiden tot een uitbreiding van het areaal waar de provincie verantwoordelijkheid voor neemt. In dat geval zal daarbij het onderhoudsbudget worden aangepast.

paragraaf 3-4

 • Soort kunstwerk
 • Bruggen
 • Bruggen
 • Schutsluizen
 • Tunnels
 • Onderdoorgang
 • Viaducten
 • Aquaducten
 • Specificatie
 • Beweegbaar
 • Vast
 • Totaal aantal kunstwerken
 • Totaal aantal
 • 55
 • 123
 • 19
 • 4
 • 44
 • 55
 • 3
 • 303
 • Definitie
 • Een Brug (beweegbaar) is een beweegbare verbinding voor verkeer tussen minimaal twee punten die gescheiden worden door hoofdzakelijk bevaarbare waterwegen en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en tenminste een val of een beweegbare rijvloer.
 • Een Brug (vast) is een vaste verbinding voor verkeer tussen minimaal twee punten die gescheiden worden door hoofdzakelijk waterwegen en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en een rijvloer.
 • Schutsluizen zijn aan weerszijden afsluitbaar kunstwerken waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht.
 • Een tunnel is een kunstmatig aangelegde koker of buisvormige gang (geboord, afgezonken of in de droge gebouwd) onder het maaiveld en aan beide einden voorzien van een open bakconstructie met als doel om verkeer (weg of spoor) tussen twee punten over een grote afstand mogelijk te maken.
 • Niet verwarren met een onderdoorgang. Tunnels worden vaak gebruikt om over grotere lengtes twee punten bovengronds te verbinden.
 • Een onderdoorgang is een verbinding voor het verkeer of fauna onder een weg of spoorlijn niet zijnde een tunnel, overkluizing, viaduct of brug aan weerszijden begrensd door een grondlichaam, bestaande uit een betonnen bovenbouw en eventueel een betonnen onderbouw en waarbij de hoogte van het onderste niveau gedeeltelijk of geheel is verlaagd maar open toegankelijk is.
 • Een viaduct is een vaste verbinding voor het verkeer tussen minimaal twee punten die hoofdzakelijk gescheiden wordt door een weg, spoorweg, terreinsnijding of ravijn (dus geen water) en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en een rijvloer.
 • Een Aquaduct is een waterverbinding over een weg, spoorlijn en/of terrein insnijding of een andere waterloop, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.

* De duikers zijn hier buiten gelaten

Print deze pagina