3.1 Onderhoud infrastructuur

Onderhoud en planning infrastructuur

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de provinciale infrastructuur.
Het betreft wegen, fietspaden, vaarwegen met de oevers en kunstwerken.

Voor de onderdelen van de infrastructuur wordt een optimale planning gemaakt (assetmanagement) voor het jaarlijks terugkerend onderhoud (JTO) en het niet-jaarlijks onderhoud (NJTO) op basis van inspecties en meerjarenplannen.
Voor het jaarlijks en niet-jaarlijks terugkerend onderhoud worden jaarlijks middelen beschikbaar gesteld, aansluitend bij het door Provinciale Staten vastgestelde onderhoudsniveau.

In 2016 is het systeem van assetmanagement ingevoerd.  De methodiek van Asset Management is ingezet om onze basis nog beter op orde te krijgen. Van alle assets is de conditie bepaald en beheersystemen zijn aangeschaft. Medewerkers zijn in Asset Management opgeleid en benutten buiten hun nieuwe devices. 2017 zal in het teken staan van het nog meer doorvoeren van Asset Management in de vorm van het vullen en benutten van de beheerystemen. De nieuwe beheersoftware maakt het mogelijk om efficiënte meerjarenplannen te maken en meldingen en incident management realtime af te handelen.  Zeer frequent zal de kwaliteit van alle assets worden beoordeeld en erover gerapporteerd. Risicogestuurd beheren en life cycle management zal ingevoerd worden om nog efficiënter met de beschikbare middelen om te gaan.

In het jaarlijkse Uitvoeringsprogramma Verkeer en Vervoer is de uitvoeringsplanning van het onderhoud opgenomen.

Wegen
Strekkende km
Stroomweg127,51
Regionale ontsluitingsweg149,36
Interlokale ontsluitingsweg100,75
Erftoegangsweg132,03
Overig1,23
Totaal wegen510,9

Parallelweg
Strekkende km
Hoofdfietsroute62,28
Fietssnelweg16,01
Parrallelweg54,1
Totaal parallelwegen132,59

Fietspad
Strekkende km
Hoofdfietsroute138,27
Fietssnelweg43,99
Fietspad14,99
Totaal fietspaden197,3

Overzicht aantal km provinciale vaarwegen in beheer per 1 april 2016*

Provincie Fryslân: Vaarwegbeheer in kilometers
Provincie Fryslân: Nautisch beheer in kilometers  (excl. De meren in Fryslân)
DefinitieOverheidszorg gericht op de instandhouding, ruikbaarheid en bescherming van het profiel van een vaarweg, behoudens het beheer van de sluizen en e bruggen.Zorg voor vlotte en veilige afwikkeling van het  scheepvaarverkeer, door treffen van verkeersmaatregelen te water, conform de scheepvaarverkeerswet.  
CEMT beroepsvaart klasse indeling
Klasse III *7,580 7,580 
Klasse IV *65,406 65,406 
Klasse V *2,536 2,536 
Recreatieve vaart klasseindeling
Azm Grote zeewaardige boten23,510 23,510 
Bzm Niet zeewaardige boten132,397 132,397 
Czm Niet zeewaardige boten149,702 149,702 
Cm Grote motorboten71,514 71,514 
Dm Motorboten357,178 357,178 
E Kleine motorboten                                        10,014 87,409 
F Sloepen66,390 
G Kano’s
Totaal provinciale vaarwegen
819.823963,622 

*) Deze vaarwegen maken deel uit van CEMT-netwerk én recreatieve PVVP-netwerk

Overzicht aantal km oevers in beheer per 1 april 2016*

oevers met oeververdeding in strekkende km
onverdedigde oevers in strekkende km
onverdedigde rietoevers in
TOTAAL oevers in strekkende km
strekkende km
218.4530.2286.813225.494

*) Deze opgave betreft het totaal. Het gaat om de lengte aan oevers, dus niet de lengte van betreffende vaarwegen.

*) Naar verwachting kunnen Provinciale Staten begin 2017 een besluit nemen over het oeveronderhoud; dit kan leiden tot een uitbreiding van het areaal waar de provincie verantwoordelijkheid voor neemt. In dat geval zal daarbij het onderhoudsbudget worden aangepast.

Soort kunstwerk
Specificatie
Totaal aantal
Definitie
BruggenBeweegbaar55Een Brug (beweegbaar) is een beweegbare verbinding voor verkeer tussen minimaal twee punten die gescheiden worden door hoofdzakelijk bevaarbare waterwegen en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en tenminste een val of een beweegbare rijvloer.
BruggenVast123Een Brug (vast) is een vaste verbinding voor verkeer tussen minimaal twee punten die gescheiden worden door hoofdzakelijk waterwegen en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en een rijvloer.
Schutsluizen19Schutsluizen zijn aan weerszijden afsluitbaar kunstwerken waarin door aanpassing van het waterpeil, schepen van het ene op het andere niveau worden gebracht.
Tunnels4Een tunnel is een kunstmatig aangelegde koker of buisvormige gang (geboord, afgezonken of in de droge gebouwd) onder het maaiveld en aan beide einden voorzien van een open bakconstructie met als doel om verkeer (weg of spoor) tussen twee punten over een grote afstand mogelijk te maken.
Niet verwarren met een onderdoorgang. Tunnels worden vaak gebruikt om over grotere lengtes twee punten bovengronds te verbinden.
Onderdoorgang44Een onderdoorgang is een verbinding voor het verkeer of fauna onder een weg of spoorlijn niet zijnde een tunnel, overkluizing, viaduct of brug aan weerszijden begrensd door een grondlichaam, bestaande uit een betonnen bovenbouw en eventueel een betonnen onderbouw en waarbij de hoogte van het onderste niveau gedeeltelijk of geheel is verlaagd maar open toegankelijk is.
Viaducten55Een viaduct is een vaste verbinding voor het verkeer tussen minimaal twee punten die hoofdzakelijk gescheiden wordt door een weg, spoorweg, terreinsnijding of ravijn (dus geen water) en onder andere bestaat uit een hoofddraagconstructie en een rijvloer.
Aquaducten3Een Aquaduct is een waterverbinding over een weg, spoorlijn en/of terrein insnijding of een andere waterloop, waarbij andere verkeersstromen onder het water door worden geleid.
Totaal aantal kunstwerken303

* De duikers zijn hier buiten gelaten