Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen

Begroting

Deze paragraaf bevat de beleidslijnen voor het onderhoud en beheer van onze ‘kapitaalgoederen’. Het gaat om de infrastructurele werken (wegen, vaarwegen en kunstwerken), voorzieningen (bijvoorbeeld groen). Daarnaast gaat het om de gebouwen waaronder het provinciehuis, de steunpunten en opstallen met de terreinen die hier bij horen. Het onderdeel ‘groen’ is bij de provincie geen apart beheersonderdeel. Groenbeleid en bermbeheer maken deel uit van ons berm- en oeverbeheer en van het beleidskader ‘Fryske diken yn it grien’.

Uitgangspunt voor het onderhoud en beheer van de infrastructuur is de door Provinciale Staten op 22 januari 2014 vastgestelde Actualisatie Onderhoudsbeleidskaders. en de Uitvoeringsagenda 2015-2019. In de Uitvoeringsagenda is gekozen voor het verhogen van het onderhoudsniveau van de provinciale wegen. Het motto hierbij is: ‘van een 6 naar een 7’. Dit is geconcretiseerd in een voorstel dat in het voorjaar van 2016 aan Provinciale Staten is gezonden. In vijf jaar tijd kunnen we toegroeien naar het gewenste hogere onderhoudsniveau. Het onderhoudsbudget wordt hiervoor verhoogd. Ook is het onderhoudsbuget verhoogd in verband met de uitbreiding van de provinciale weginfrastructuur. Met de invoering van het assetmanagement zal de beheersing van het onderhoud van de infrastructuur verbeteren.

Print deze pagina