1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting

Begroting

Jaarlijks stelt het rijk het maximaal toegestane niveau van de opcenten op de motorrijtuigenbelasting vast. Dit wettelijke maximum gaat in op 1 januari van het volgende belastingjaar.

Het verschil tussen dit maximaal mogelijke tarief en het feitelijk door de provincie gehanteerde tarief voor de opcenten, bepaalt de zogenoemde vrije ruimte. Dit is de onbenutte (belasting)capaciteit die de provincie heeft tot verhoging van haar inkomsten. Deze capaciteit wordt betrokken bij de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit. Zie paragraaf 2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

1710paragraaf 1 – 1

 • Heffing voorgaand jaar
 • Jaarlijkse inflatiecorrectie
 • Verlaging opcenten
 • Coalitie akkoord 2015-2019
 • Totaal heffing
 • Wettelijk maximum
 • 2016
 • 94,1
 • 0,8
 • -26,1
 • 68,8
 • 110,6
 • 2017
 • 68,8
 • 0,6
 • 69,4
 • 111
 • 2018
 • 69,4
 • 1,4
 • 70,8
 • n.b.
 • 2019
 • 70,8
 • 1,4
 • 72,2
 • n.b.
 • 2020
 • 72,2
 • 2
 • 27,9
 • 102,1
 • n.b.

Toelichting:

In het coalitie akkoord 2015-2019 is opgenomen dat de opbrengst opcenten in de periode 2016-2019 met € 20 miljoen per jaar verlaagd worden. Dit resulteert in een verlaging van de opcenten met 26,1 punten in 2016. In 2020 worden de opcenten teruggebracht naar het niveau wat de opcenten zonder tijdelijke verlaging zouden zijn geweest. De verhoging in 2020 is hoger dan de verlaging in 2016 doordat de indexering van de opcenten de komende 4 jaar lager uitvalt doordat de opcenten zelf lager zijn.
Conform de eerdere besluitvorming van de Staten worden de opcenten jaarlijks geïndexeerd. De indexering is voor 2017 gebaseerd op de meicirculaire provinciefonds. Voor de jaren 2018 ev is vooralsnog uitgegaan van 2%.
In onderstaande grafiek staat het niveau van de provinciale opcenten van onze provincie. In de grafiek staan ook de gemiddelde niveaus van de opcenten van alle provincies en het wettelijk toegestane niveau. De provincie Fryslân zit door de verlaging van de opcenten in deze coalitie periode onder het landelijk gemiddelde in 2017.

provinciale-opcenten

Opbrengsten 2016-2020

De raming van de verwachte opbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

 • Realisatie opbrengst opcenten 2015.
 • Groei wagenpark van 0% in de jaren 2015-2019.
 • Indexatie 2017 0,90% daarna een raming van 2% per jaar

Verwachte pbrengsten opcenten motorrijtuigenbelasting

 • (bedragen x € 1 miljoen)
 • Opbrengst
 • 2016
 • 51,1
 • 2017
 • 51,6
 • 2018
 • 52,6
 • 2019
 • 53,6
 • 2020
 • 75,9

Onbenutte belastingcapaciteit 2017

De onbenutte belastingcapaciteit bedraagt in 2017, uitgaande van het wettelijk maximum van 2017, 41,6 punten (111,0 – 69,4 punten). Eén punt verhoging komt in 2017 overeen met circa € 743.000,-. De onbenutte belastingcapaciteit in 2017 bedraagt daarmee ongeveer € 30,9 miljoen.

Print deze pagina