4. Financiële positie

Begroting

De uiteenzetting van de financiële positie geeft een samenvatting van onderdelen die elders in de begroting zijn opgenomen.

Bestaand versus nieuw beleid

Hieronder worden de saldi van lasten en baten van de gehele begroting meerjarig weergegeven. Daarbij worden ook de bedragen voor nieuw beleid weergegeven.

Saldi lasten en baten gehele begroting

 • Exploitatie: (bedragen x € 1.000,-)
 • Lasten
 • Baten
 • Resultaat voor bestemming
 • Vorming van reserves (Lasten)
 • Beschikking over reserves (baten)
 • Resultaat / saldo na bestemming
 • 2016 Totaal
 • 862.221
 • 419.126
 • 443.095
 • 183.133
 • 632.779
 • -6.551
 • 2016 Waarvan nieuw
 • 2017 Totaal
 • 433.990
 • 341.188
 • 92.802
 • 36.280
 • 139.570
 • -10.489
 • 2017 Waarvan nieuw
 • 7.653
 • 2018 Totaal
 • 424.269
 • 301.913
 • 122.357
 • 23.882
 • 156.405
 • -10.166
 • 2018 waarvan nieuw
 • 4.400
 • 2019 Totaal
 • 375.017
 • 294.465
 • 80.551
 • 14.697
 • 110.135
 • -14.887
 • 2019 waarvan nieuw
 • 1.975
 • 2020 Totaal
 • 297.860
 • 317.307
 • -19.447
 • 3.620
 • 17.682
 • -33.508
 • 2020 Waarvan nieuw
 • 575

De begroting bestaat voor het grootste deel uit bestaand beleid. De voorstellen uit de Kadernota 2017 zijn opgenomen in bijlage 8. Een negatief resultaat na bestemming is een positief begrotingssaldo aangezien hier uitgegaan wordt van lasten minus baten.

Hieronder worden de totalen van de structurele en niet structurele lasten en baten in de begroting meerjarig weergegeven.

Structurele en niet structurele lasten en baten in de begroting

 • Exploitatie: (bedragen x € 1.000,-)
 • Lasten (L)
 • Baten (B)
 • Sado (L-B)
 • 2016 Structu-reel
 • 223.670
 • 325.188
 • -101.518
 • 2016 Niet structureel
 • 638.550
 • 93.937
 • 544.613
 • 2017 Structu-reel
 • 260.426
 • 293.432
 • -33.006
 • 2017 Niet structureel
 • 173.564
 • 47.756
 • 125.808
 • 2018 Structu-reel
 • 267.227
 • 275.926
 • -8.699
 • 2018 Niet structureel
 • 157.042
 • 25.987
 • 131.055
 • 2019 Structu-reel
 • 267.028
 • 276.727
 • -9.699
 • 2019 Niet structureel
 • 107.989
 • 17.738
 • 90.251
 • 2020 Structu-reel
 • 270.513
 • 299.531
 • -29.018
 • 2020 Niet structureel
 • 27.347
 • 17.776
 • 9.571

Het betreft hier de lasten en baten exclusief de mutaties van de reserves. In onderdeel 3.3 is dit overzicht gespecificeerd per programma. Bij de niet structurele budgetten zijn de lasten hoger dan de baten. Dit wordt gecompenseerd door onttrekkingen aan de reserves waaronder de reserve tijdelijke budgetten.

Geprognosticeerde balans

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU saldo wordt met het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven. Met deze balans wordt meer inzicht gegeven in de ontwikkeling van onder meer de investeringen, het aanwenden van de reserves en voorzieningen en in de financieringsbehoefte.

In onderstaande raming is rekening gehouden met een vertraging in de uitgaven en inkomsten voor de tijdelijke budgetten, investeringen en deelnemingen. Dit is conform onze werkwijze voor de raming van het Emu saldo. In bijlage 6 is hierop een nadere toelichting gegeven.

Geprognosticeerde balans

 • Bedragen x € 1.000
 • Activa
 • Vaste activa
 • Immateriële vaste activa
 • Activa in eigendom van derden
 • Materiële vaste activa
 • Investeringen met economisch nut
 • Investeringen met maatschappelijk nut
 • Financiële vaste activa
 • Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
 • Leningen aan openbare lichamen
 • Overige langlopende leningen u/g
 • Uitzettingen nederlands schuldpapier met looptijd => 1 jr
 • Overige uitzettingen met looptijd => 1jr
 • Totaal vaste activa
 • Vlottende activa
 • Voorraden
 • Voorraad grond
 • Onderhanden werken
 • Vooruitbetalingen
 • Uitzettingen korter dan één jaar
 • Vorderingen op openbare lichamen
 • Rekening courant met het Rijk
 • Rekening courant overige niet-financiele instelllingen
 • Overige vorderingen
 • Uitzettingen Nederlands schulpapier < 1 jr
 • Overige uitzettingen < 1 jr
 • Liquide middelen
 • Overige overlopende activa
 • Totaal vlottende activa
 • Totaal activa
 • Passiva
 • Vaste Passiva
 • Eigen vermogen
 • Algemene reserve
 • Bestemmingsreserves
 • Nog te bestemmen resultaat
 • Voorzieningen
 • Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's
 • Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting
 • Vaste schuld
 • Door derden belegde gelden
 • Waarborgsommen
 • Totaal vaste passiva
 • Vlottende passiva
 • Vlottende schuld
 • Banksaldi
 • Overige vlottende schulden
 • Overlopende passiva
 • Vooruitontvangen bijdragen van de EU
 • Vooruitontvangen bijdragen van het Rijk
 • Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid
 • Overige overlopende passiva
 • Totaal vlottende passiva
 • Totaal passiva
 • Realisatie 2015
 • 27.245
 • 79.489
 • 316.232
 • 68.025
 • 0
 • 144.620
 • 177.921
 • 390.191
 • 1,203,722
 • 40.626
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 316.125
 • 4.964
 • 4.820
 • 17.038
 • 23.043
 • 4.748
 • 22.477
 • 510602
 • 1,714,324
 • 298.219
 • 1,040,087
 • 21.258
 • 11.636
 • 2.938
 • 150
 • 2
 • 1,374,289
 • 100.356
 • 3.912
 • 56.928
 • 174.342
 • 4.496
 • 340035
 • 1,714,324
 • Geprognostiseerde begroting 2016
 • 26.154
 • 78.121
 • 85.529
 • 92.329
 • 17.000
 • 192.474
 • 148.076
 • 374.484
 • 1,014,166
 • 47.433
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 23.819
 • 4.964
 • 4.820
 • 26.499
 • 13.887
 • 0
 • 23.039
 • 221222
 • 1,235,388
 • 290.919
 • 618.999
 • 6.551
 • 20.591
 • 3.133
 • 150
 • 2
 • 940345
 • 100.356
 • 3.912
 • 15.423
 • 170.856
 • 4.496
 • 295044
 • 1,235,389
 • Geprognostiseerde begroting 2017
 • 25.062
 • 75.394
 • 167.459
 • 95.329
 • 17.000
 • 234.350
 • 137.496
 • 163.831
 • 915921
 • 47.433
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 0
 • 4.964
 • 4.820
 • 8.016
 • 40.383
 • 0
 • 15.420
 • 197798
 • 1,113,718
 • 232.884
 • 573.744
 • 10.489
 • 20.539
 • 5.355
 • 150
 • 2
 • 843162
 • 100.356
 • 3.912
 • 5.123
 • 156.668
 • 4.496
 • 270556
 • 1,113,718
 • Geprognostiseerde begroting 2018
 • 23.970
 • 70.764
 • 193.021
 • 98.329
 • 17.000
 • 261.290
 • 128.951
 • 4.307
 • 797631
 • 47.433
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 0
 • 4.964
 • 4.820
 • 6.195
 • 26.099
 • 0
 • 12.420
 • 178692
 • 976323
 • 156.003
 • 518.103
 • 10.166
 • 20.537
 • 8.362
 • 150
 • 2
 • 713322
 • 100.356
 • 3.912
 • 5.123
 • 149.113
 • 4.496
 • 263001
 • 976.323
 • Geprognostiseerde begroting 2019
 • 22.878
 • 66.264
 • 202.435
 • 108.329
 • 17.000
 • 284.353
 • 0
 • 0
 • 701258
 • 47.433
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 0
 • 4.964
 • 4.820
 • 15.443
 • 23.730
 • 0
 • 9.420
 • 182572
 • 883830
 • 96.085
 • 482.582
 • 14.887
 • 20.610
 • 11.439
 • 150
 • 2
 • 625754
 • 100.356
 • 3.912
 • 5.123
 • 144.188
 • 4.496
 • 258076
 • 883.830
 • Geprognostiseerde begroting 2020
 • 21.787
 • 65.046
 • 218.901
 • 171.329
 • 17.000
 • 294.806
 • 0
 • 0
 • 788868
 • 47.433
 • 5.467
 • 164
 • 71.131
 • 0
 • 4.964
 • 4.820
 • 0
 • 0
 • 0
 • 9.420
 • 143399
 • 932267
 • 96.085
 • 468.522
 • 33.508
 • 20.683
 • 14.516
 • 150
 • 2
 • 633465
 • 45.603
 • 100.356
 • 3.912
 • 5.123
 • 139.311
 • 4.496
 • 298802
 • 932.267

Raming van het EMU-saldo

In bijlage 6 is de raming van het EMU saldo nader uitgewerkt.

Raming EMU-saldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Raming EMU-saldo
 • EMU referentiewaarde
 • 2016
 • -146
 • Niet bekend
 • 2017
 • -145
 • 2018
 • -153
 • 2019
 • -36
 • 2020
 • -2

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

In de begroting zijn onderstaande structurele bedragen opgenomen voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen. Een nadere toelichting is opgenomen in bijlage 7.

Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

 • Bedragen x € 1.000
 • Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten
 • Wachtgelden voormalig personeel
 • 2016
 • 554
 • 575
 • 2017
 • 554
 • 575
 • 2018
 • 554
 • 575
 • 2019
 • 554
 • 575
 • 2020
 • 554
 • 575

Stand van de investeringen

In bijlage 3 is een overzicht opgenomen van de vaste activa waaronder de investeringen. In bijlage 1 is een nader detaillering van de investeringen opgenomen. Onderstaand is het totaal van investeringen met een economisch nut en investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut opgenomen.

Investeringen

 • Bedragen x € 1.000
 • Investeringen met economisch nut
 • Investeringen met maatschappelijk nut
 • Totaal investeringen
 • Realisatie 2015
 •  79.490
 • 316.232
 • 395.722
 • Begroting 2016
 • 78.121 
 • 85.529
 • 163.650
 • Begroting 2017
 • 75.394 
 • 167.459
 • 242.853
 • Begroting 2018
 • 70.764 
 • 193.021
 • 263.785
 • Begroting 2019
 • 66.264 
 • 202.435
 • 268.699
 • Begroting 2020
 • 65.046 
 • 218.901
 • 283.947

Financiering

In de paragraaf 4 financiering en belegggingen is het beheer van de financiële middelen nader uitgewerkt. Hieronder zijn de overzichten voor de komende jaren opgenomen.

Financiering

 • Bedragen x € 1.000
 • Financieringssaldo per 1 januari
 • Mutatie EMU-saldo (zie bijlage)
 • Vrijval Uitzetting
 • Financieringssaldo per 31 december
 • 2016
 • 319.200
 • -146.400
 • 39.700
 • 212.500
 • 2017
 • 212.500
 • -144.900
 • 39.900
 • 107.500
 • 2018
 • 107.500
 • -153.300
 • 48.300
 • 2.500
 • 2019
 • 2.500
 • -36.000
 • 32.200
 • -1.300
 • 2020
 • -1.300
 • -2.100
 • 52.100
 • 48.700

Gemiddelde omvang belegd vermogen

Gemiddelde omvang belegd vermogen

 • Bedragen x € 1.000
 • Kortlopende beleggingen
 • Langlopende beleggingen
 • Gemiddelde beleggingen over het jaar
 • 2016
 • 228.600
 • 788.300
 • 1,016,900
 • 2017
 • 112.000
 • 742.600
 • 854.600
 • 2018
 • 77.900
 • 668.800
 • 746.700
 • 2019
 • 50.100
 • 625.800
 • 675.900
 • 2020
 • 33.000
 • 547.100
 • 580.100

Rendement beleggingen en rente baten/-lasten

Rendement beleggingen en rente baten/-lasten

 • Bedragen x € 1.000
 • Rentebaten kort
 • Rentebaten lang
 • Totale rentebaten
 • Rentelasten kort
 • Rentelasten lang
 • Totale rentelasten
 • Rendement beleggingen
 • 2016
 • 0
 • 3.360
 • 3.360
 • 0
 • 486
 • 486
 • 16.240
 • 2017
 • 190
 • 3.360
 • 3.550
 • 0
 • 474
 • 474
 • 15.320
 • 2018
 • 240
 • 3.360
 • 3.600
 • 0
 • 460
 • 460
 • 13.030
 • 2019
 • 240
 • 3.360
 • 3.600
 • 0
 • 447
 • 447
 • 11.650
 • 2020
 • 220
 • 3.360
 • 3.580
 • 0
 • 447
 • 447
 • 10.420

Stand en verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

In bijlage 4 is een gespecificeerd overzicht opgenomen van de reserves, voorzieningen en overlopende passiva.
Bij de stand van de VAR hieronder is nog geen rekening gehouden met toekomstige begrotingssaldi en met de reservering van het structurele begrotingssaldo van € 10,1 miljoen.

Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

 • bedragen x € 1.000,-
 • Basis reserve
 • Vrij aanwendbare reserve (VAR)
 • Bestemmingsreserves
 • Totaal reserves
 • Totaal voorzieningen
 • Totaal overlopende passiva (OP)
 • Totaal reserves en voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2015
 • 9.250 
 • 310.226
 • 1,040,088
 • 1,359,564
 • 21.214
 • 201.887
 • 1,582,666
 • Begroting 2016
 • 9.250 
 • 281.669
 • 618.999
 • 909.918
 • 23.724
 • 156.896
 • 1,090,538
 • Begroting 2017
 • 9.250
 • 223.634
 • 573.744
 • 806.628
 • 25.894
 • 132.408
 • 964.930
 • Begroting 2018
 • 9.250
 • 146.753
 • 518.103
 • 674.105
 • 28.899
 • 124.853
 • 827.857
 • Begroting 2019
 • 9.250 
 • 86.835
 • 482.582
 • 578.667
 • 32.049
 • 119.928
 • 730.644
 • Begroting 2020
 • 9.250 
 • 86.835
 • 468.522
 • 564.607
 • 35.199
 • 115.051
 • 714.856

Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd

De cijfers over het jaar 2015 hebben betrekking op de cijfers uit de jaarstukken 2015 zoals door PS vastgesteld op 25 mei 2016. De voor 2016 en volgende jaren vermelde bedragen zijn inclusief de besluitvorming van de Staten tot en met 29 juni 2016 en de doorwerking van de begrotings­wijzigingen van voorgaande jaren.
In bijlage 8 zijn de uitgangspunten begroting 2017 inclusief toelichting opgenomen

Print deze pagina