2.6 REP-middelen

De REP-middelen zijn onderdeel van de REP-component in het RSP-convenant dat is afgesloten tussen het rijk en de noordelijke provincies. De provincie Fryslân draagt zelf vanuit de Nuon-reserve € 32,4 miljoen bij aan REP (prijspeil 2007: € 28 miljoen). Ook komt vanuit het rijk via het provinciefonds € 51,4 miljoen naar de provincie toe (prijspeil 2007: € 48 miljoen). Deze twee onderdelen geven samen een totaal van € 83,8 miljoen aan beschikbare middelen.

Daarnaast staat er nog REP-geld bij het SNN geparkeerd (in 2012 gedecentraliseerd door ministerie EZ), het aandeel van Fryslân bedraagt € 57,8 miljoen. Over de besteding hiervan besluit het SNN  in afstemming met het ministerie

Op 25 januari 2012 hebben uw Staten de REP-criteria vastgesteld. Op basis daarvan kunnen projecten worden voorgedragen. Inmiddels hebben uw Staten over de projecten in onderstaande tabel besloten om REP-middelen in te zetten.

Projecten waarvoor REP-middelen worden ingezet

Programma - Beleidsveld
Project
PS besluit (of DB SNN)
REP Provincie
REP Rijk Provincie-fonds
REP Rijk (via SNN)
Totaal beschikbaar32,451,457,8
Inzet projecten:
6.1Dairy Campus06/26/20132,5
6.1Dairy Campus04-12-2012 SNN15
6.1Thialf06/26/20131010
6.1Innovatiecluster Drachten07/03/20138
6.1Toekomst Afsluitdijk: vismigratierivier11/27/20130,3
6.1Afsluitdijk01/21/20159,93,9
6.1Wetsus fase 1 en 209/24/201413
6.1Wetsus fase 104-12-2012 SNN19
6.1Wetsus fase 212-07-2016 SNN19
6.2FMP Wymbritseradiel12/15/20104,6
6.2Friese Meren Projecten03/21/20121010
6.3Energy Valley10/16/20131
Noordelijke clusterorganisaties11/11/20150,6
SNN Noordelijk project IJk-Dijk
(aandeel provincie)DB SNN1,1
SNN uitvoeringskostenDB SNN2,5
Restant nog in te zetten001,2

Van de rijksbijdrage in het REP wordt alleen de bijdrage die via het provinciefonds wordt uitgekeerd in de provinciale begroting opgenomen. De andere rijksbijdrage wordt rechtstreeks aan het SNN uitgekeerd.