2.5 Nuon-reserve en revolverende middelen

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje mei Fryslân presenteren we apart. Ten opzichte van het overzicht bij de kadernota 2017 zijn er geen wijzigingen.

Nuon-reserve

Programma
Onderwerp
PS besluit
In(ge)zet
Stand Nuon-reserve
Beschikbare middelen
Verkoop aandelen Nuon1.263,02
Rekeningresultaat 2013 progr.11-0,3
Rekeningresultaat 2014 progr.1110,08
Totaal beschikbaar1.272,80
Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
5.2Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen05/23/201212,8
5.4Gebiedsontwikkeling Centrale As11/07/201231,9
5.4Gebiedsontwikkeling N38111/07/201211,9
6.1Doefonds11/07/20128
8.4University Campus Fryslân (UCF)01/26/201116,4
10.7RSP Cofinanciering REP06/16/200932,4
Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)06/25/20147,3
Kansen in kernen (taakstelling pr.2)06/25/20142,2
Investeringsagenda Drachten Heerenveen06/25/201412
11/12/20141,5
Hallum2
Totaal138,4
Inzet conform besluitvorming begroting 2014
Wurkje foar Fryslân
Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)178,15
Vrijval subsidie naar begrotingssaldo2,96
Vrijval revolverend naar risicoreserve06/22/201613
Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)07/03/2013498,4
Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)06/25/2014-7,3
Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
Investeringsagenda Drachten-Heerenveen06/25/2014-2,2
06/25/2014-12
Hallum11/12/2014-1,5
-2
Totaal667,51
Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
Besteedbaar deel Nuon reserve161
Heroverweging WfF105,89
Totaal266,89
Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
Risico buffer revolverende middelen07/03/2013100
Minimale stand Nuon-reserve (stresstest)07/03/2013100
Totaal200
Restant0

Investeringsagenda Wurkje mei Fryslân

In de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân stond de ambitie uitgesproken om € 300 miljoen uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 miljoen heroverwogen en het programma omgebouwd tot de een econmische investeringsprogramma waarvoor uw Staten de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân heeft vastgesteld. Eventuele vrijval in subsidieprojecten wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

In onderstaand overzicht is een specificatie van WmF opgenomen.

Wurkje foar Fryslân

Wurkje foar Fryslân Bedragen x € 1 miljoen
Progr.OnderwerpPS/GS besluitSubsidieRevolverend
Vergroten innovatief vermogen
6Cruise port Harlingen0,73
Closing the loops10-06-2014 GS0,4
Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten3,36
Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven0,8
Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
6Mover faciliteit Compakboard03-06-2014 GS1
Das-Frictec0,18
Dutch steel profiles0,52
Prime movers faciliteit0,52,99
A-ware Food Group24-06-2014 GS1
Watertechnologie acquisitie3
Vergroten organiserend vermogen
6Healthy Ageing Netwerk HANN
201421-01-2014 GS0,33
201516-12-2014 GS0,32
Watertechnologie Water Alliance0,82
Toerisme en recreatie:
Friese evenementenfonds4
Agrofood:0,2
IBF handelsmissies en beursdeelname0,25
Internationale handelsmissies0,5
Stimulering projecten marketing& export activiteiten3,05
Financiering cluster en netwerken0,36
Stimulering MKB intern ondernemen3
Clusters en netwerken toerisme en recreatie0,5
Versterken menselijk kapitaal
6Talint foar Fryslân II30-09-2014 GS1,54
CIV Healthy Ageing0,51
Binnenvaart digitaal0,18
Servicepunt techniek F-Top1,19
Lectoraat hergebruik kunststof0,45
Onderzoek hergebruik kunststof0,5
Frysklab0,05
Dairy Chain 1e fase04-03-2013 GS1,34
24-06-2014 GS0,3
Pastiel werkt24-06-2014 GS0,01
Experimenteel en ondernemend leren FC11-11-2014 GS0,91
Van der Meulen Hallum0,20,8
Werkloosheidsbestrijding0,87
Hoogwaardige kennisinfrastructuur1
Verbeteren kwaliteit leefomgeving
6Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk3
Statushouders Wolvega0,1
9Renovatieregeling goedkope koopwoningen04-02-2014 GS1,16
Expeditie Fryslân/infodagen wonen18-03-2014 GS0,37
Herbestemmingsregeling bestaande panden03-06-2014 GS2
Uitvoering aanvalsplan woningmarkt11/12/20140,36
8Stadhuis Bolward20-05-2014 GS0,4
Doesburg Rinsemahuis Drachten20-05-2014 GS0,2
Eijsingahuis Leeuwarden20-05-2014 GS0,31
Cultuurfonds voor monumenten Fryslân2
Blokhuispoort4
Urgente projecten PI groep18-02-2014 GS0,84
Oude Mavo Dokkum18-03-2014 GS0,35
Studentencampus Leeuwarden18-02-2014 GS1,19
Keningstate Franeker18-02-2014 GS2,5
Hegie0,15
Tridente Real Estate CV0,3
Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV1,06
Dekemastate Jirnsum0,25
Zorgboerderij de Stobbepoele0,15
Arend Stuyt beheer0,27
Participatieregeling bijzonder huurprojecten0,0118,64
Financieringsregeling sociale huur6,6
Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
2Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen07/03/20139,84
Investeringsagenda programmakosten07/03/20130,28
2Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten07/03/20130,64
6Stagnerende projecten recreatie en toerisme07/03/20131,36
Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf07/03/20133,5
Breedband25-03-2014 GS1,85
Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied07/03/201310,64
Traineeships in Fryslân07/03/20134,05
Nieuw Thialf06/26/201330
Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw07/03/20137,9
Friese energiepremie3,5
Friese Nul op de meter0,45
8Monumentenregeling07/03/20135,31
Project Deltaplan digitalisering06-05-2014 GS5
MKB Kredietbank Nederland08-04-2014 GS5
10Plankosten5,4
Totaal178,15134,9843,17

Balansverkorting / versneld afschrijven infrastructuur

Bij een balansverkorting worden bepaalde geactiveerde investeringsuitgaven niet op de balans gehouden, maar in één keer afgeschreven van het eigen vermogen, i.c. de Nuon-reserve. Dit betreft grotendeels eenmalige investeringsuitgaven voor wegen. In totaal schrijven we een bedrag van € 474,9 miljoen versneld af.
Met ingang van 2017 is het niet meer toegestaan om de investeringen in één keer af te boeken vandaar dat het deel van de balansverkorting wat eind 2016 nog niet gerealiseerd is toegevoegd wordt aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘dekkingsreserve afschrijvingen’. Vanuit deze reserve zullen de afschrijvingslasten in de komende jaren worden gedekt.
Hieronder is de afwaardering van de boekwaarde per jaar aangegeven.

Balansverkorting / versneld afschrijven infrastructuur

Bedragen x € 1 miljoen
Jaar
Bedrag
Bedrag
Totale balansverkorting473,4
Afwaardering boekwaarde2.01465
2.01548,2
Totale afwaardering113,2
Nog af te waarderen boekwaarde360,2
Begrote afwaardering boekwaarde2.016306,5
Vorming dekkingsreserve afschrijvingen53,7

Risicobuffer Nuon reserve

Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden.
Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan worden deze middelen ten laste van de risicobuffer gebracht.
De vrijval van de financieringsregeling sociale huur Wff van € 13 miljoen is aan de risicobuffer toegevoegd gezien het hogere risico door de extra revolverende middelen beschikbaar gesteld bij de uitvoeringsagenda 2015-2019.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

Risicobuffer

Bedragen x € 1 miljoen
Beginstand 1-1-2015100,1
Rente inkomsten0,4
FSFE afwaardering deelneming 2015-2,4
Eindstand 31-12-201598
Vrijval revolverend Wff13
Eindstand111

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten waarbij het eventuele risico ten laste van de risicobuffer komt.

Bedragen x € 1 miljoen
PS besluit
Totaal bedrag
Kapitaal verstrekking
Leningen verstrekt
Afgelost
Boekwaarde 31-12-2015
Fondsen
Fûns Skjinne Fryske Energy (FSFE)10/16/201390,010,07,6
Breedbandfonds32,60,60,6
Totaal fondsen122,610,68,2
Leningen
Breedband12,00,00,00,0
Wurkje mei Fryslân07/03/2013
Revolverend deel36,015,11,014,1
Kredietbank MKB5,02,00,02,0
Kredietfaciliteit Muizen04/15/201510,00,60,00,6
Totaal leningen68,017,71,016,7
Revolverende middelen uitvoeringsagenda
Uitvoeringsagenda revolverende middelenBegroting 2016153,00,00,00,0
Totaal UA153,00,00,00,0
Totaal343,610,617,71,024,9

Minimale stand Nuon-reserve

Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2017 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.