2.5 Nuon-reserve en revolverende middelen

Begroting

Hieronder staat de inzet en de stand van de Nuon-reserve. Het onderdeel Wurkje mei Fryslân presenteren we apart. Ten opzichte van het overzicht bij de kadernota 2017 zijn er geen wijzigingen.

Nuon-reserve

 • Programma
 • Beschikbare middelen
 • Ingezet voor Friese investeringsimpulsen
 • 5,2
 • 5,4
 • 5,4
 • 6,1
 • 8,4
 • 10,7
 • Inzet conform besluitvorming begroting 2014
 • Inzet voor uitvoeringsagenda 2015-2019
 • Risico buffer en minimale stand Nuon reserve
 • Onderwerp
 • Verkoop aandelen Nuon
 • Rekeningresultaat 2013 progr.11
 • Rekeningresultaat 2014 progr.11
 • Totaal beschikbaar
 • Gebiedsontwikkeling Franeker-Harlingen
 • Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • Gebiedsontwikkeling N381
 • Doefonds
 • University Campus Fryslân (UCF)
 • RSP Cofinanciering REP
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten Heerenveen
 • Hallum
 • Totaal
 • Wurkje foar Fryslân
 • Na heroverweging tbv uitvoeringsagenda (zie specificatie)
 • Vrijval subsidie naar begrotingssaldo
 • Vrijval revolverend naar risicoreserve
 • Versneld afschrijven van investeringen infrastructuur (balansverkorting)
 • Quick wins gemeenten (taakstelling pr.2)
 • Kansen in kernen (taakstelling pr.2)
 • Investeringsagenda Drachten-Heerenveen
 • Hallum
 • Totaal
 • Besteedbaar deel Nuon reserve
 • Heroverweging WfF
 • Totaal
 • Risico buffer revolverende middelen
 • Minimale stand Nuon-reserve (stresstest)
 • Totaal
 • Restant
 • PS besluit
 • 05/23/2012
 • 11/07/2012
 • 11/07/2012
 • 11/07/2012
 • 01/26/2011
 • 06/16/2009
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 11/12/2014
 • 06/22/2016
 • 07/03/2013
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 06/25/2014
 • 11/12/2014
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • In(ge)zet
 • 12,8
 • 31,9
 • 11,9
 • 8
 • 16,4
 • 32,4
 • 7,3
 • 2,2
 • 12
 • 1,5
 • 2
 • 138,4
 • 178,15
 • 2,96
 • 13
 • 498,4
 • -7,3
 • -2,2
 • -12
 • -1,5
 • -2
 • 667,51
 • 161
 • 105,89
 • 266,89
 • 100
 • 100
 • 200
 • Stand Nuon-reserve
 • 1.263
 • -0,3
 • 10,08
 • 1.272
 • 0

Investeringsagenda Wurkje mei Fryslân

In de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân stond de ambitie uitgesproken om € 300 miljoen uit de Nuon-reserve te investeren in de mienskip. Ter dekking van het coalitieakkoord is hiervan € 106 miljoen heroverwogen en het programma omgebouwd tot de een econmische investeringsprogramma waarvoor uw Staten de beleidsbrief Wurkje mei Fryslân heeft vastgesteld. Eventuele vrijval in subsidieprojecten wordt toegevoegd aan het begrotingssaldo.

In onderstaand overzicht is een specificatie van WmF opgenomen.

Wurkje foar Fryslân

 • Wurkje foar Fryslân Bedragen x € 1 miljoen
 • Progr.
 • Vergroten innovatief vermogen
 • 6
 • Beschikbaar stellen bedrijfsfinanciering
 • 6
 • Vergroten organiserend vermogen
 • 6
 • Versterken menselijk kapitaal
 • 6
 • Verbeteren kwaliteit leefomgeving
 • 6
 • 9
 • 8
 • Vooruitlopende projecten en quick wins WfF
 • 2
 • 2
 • 6
 • 8
 • 10
 • Onderwerp
 • Cruise port Harlingen
 • Closing the loops
 • Agrofood: Stimulering onderzoeksfaciliteiten
 • Toerisme en recreatie: samenwerkinginitiatieven
 • Mover faciliteit Compakboard
 • Das-Frictec
 • Dutch steel profiles
 • Prime movers faciliteit
 • A-ware Food Group
 • Watertechnologie acquisitie
 • Healthy Ageing Netwerk HANN
 • 2014
 • 2015
 • Watertechnologie Water Alliance
 • Toerisme en recreatie:
 • Friese evenementenfonds
 • Agrofood:
 • IBF handelsmissies en beursdeelname
 • Internationale handelsmissies
 • Stimulering projecten marketing& export activiteiten
 • Financiering cluster en netwerken
 • Stimulering MKB intern ondernemen
 • Clusters en netwerken toerisme en recreatie
 • Talint foar Fryslân II
 • CIV Healthy Ageing
 • Binnenvaart digitaal
 • Servicepunt techniek F-Top
 • Lectoraat hergebruik kunststof
 • Onderzoek hergebruik kunststof
 • Frysklab
 • Dairy Chain 1e fase
 • Pastiel werkt
 • Experimenteel en ondernemend leren FC
 • Van der Meulen Hallum
 • Werkloosheidsbestrijding
 • Hoogwaardige kennisinfrastructuur
 • Beleefcentrum De Nieuwe Afsluitdijk
 • Statushouders Wolvega
 • Renovatieregeling goedkope koopwoningen
 • Expeditie Fryslân/infodagen wonen
 • Herbestemmingsregeling bestaande panden
 • Uitvoering aanvalsplan woningmarkt
 • Stadhuis Bolward
 • Doesburg Rinsemahuis Drachten
 • Eijsingahuis Leeuwarden
 • Cultuurfonds voor monumenten Fryslân
 • Blokhuispoort
 • Urgente projecten PI groep
 • Oude Mavo Dokkum
 • Studentencampus Leeuwarden
 • Keningstate Franeker
 • Hegie
 • Tridente Real Estate CV
 • Studentenhuisvesting Leeuwarden 3BV
 • Dekemastate Jirnsum
 • Zorgboerderij de Stobbepoele
 • Arend Stuyt beheer
 • Participatieregeling bijzonder huurprojecten
 • Financieringsregeling sociale huur
 • Investeringsagenda Bereikbaarheid gebiedsontwikkeling Heerenveen
 • Investeringsagenda programmakosten
 • Investeringsagenda verbeteren binnenhaven Drachten
 • Stagnerende projecten recreatie en toerisme
 • Subsidie regeling Toerisme Natuurlijk Fryslân Stinaf
 • Breedband
 • Investeringsagenda Oostelijke poort merengebied
 • Traineeships in Fryslân
 • Nieuw Thialf
 • Versnelling verbetering energieprestatie bestaande woningbouw
 • Friese energiepremie
 • Friese Nul op de meter
 • Monumentenregeling
 • Project Deltaplan digitalisering
 • MKB Kredietbank Nederland
 • Plankosten
 • Totaal
 • PS/GS besluit
 • 10-06-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 21-01-2014 GS
 • 16-12-2014 GS
 • 30-09-2014 GS
 • 04-03-2013 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 24-06-2014 GS
 • 11-11-2014 GS
 • 04-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 03-06-2014 GS
 • 11/12/2014
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 20-05-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-03-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 18-02-2014 GS
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 25-03-2014 GS
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 06/26/2013
 • 07/03/2013
 • 07/03/2013
 • 06-05-2014 GS
 • 08-04-2014 GS
 • 178,15
 • Subsidie
 • 0,73
 • 0,4
 • 3,36
 • 0,8
 • 0,5
 • 1
 • 3
 • 0,33
 • 0,32
 • 0,82
 • 4
 • 0,2
 • 0,25
 • 3,05
 • 0,36
 • 3
 • 0,5
 • 1,54
 • 0,51
 • 0,18
 • 1,19
 • 0,45
 • 0,5
 • 0,05
 • 1,34
 • 0,01
 • 0,91
 • 0,2
 • 0,87
 • 1
 • 3
 • 0,1
 • 1,16
 • 0,37
 • 2
 • 0,36
 • 0,4
 • 0,2
 • 0,31
 • 2
 • 4
 • 0,01
 • 9,84
 • 0,28
 • 0,64
 • 1,36
 • 3,5
 • 1,85
 • 10,64
 • 4,05
 • 30
 • 7,9
 • 3,5
 • 0,45
 • 5,31
 • 5
 • 5,4
 • 134,98
 • Revolverend
 • 1
 • 0,18
 • 0,52
 • 2,99
 • 0,5
 • 0,3
 • 0,8
 • 0,84
 • 0,35
 • 1,19
 • 2,5
 • 0,15
 • 0,3
 • 1,06
 • 0,25
 • 0,15
 • 0,27
 • 18,64
 • 6,6
 • 5
 • 43,17

Balansverkorting / versneld afschrijven infrastructuur

Bij een balansverkorting worden bepaalde geactiveerde investeringsuitgaven niet op de balans gehouden, maar in één keer afgeschreven van het eigen vermogen, i.c. de Nuon-reserve. Dit betreft grotendeels eenmalige investeringsuitgaven voor wegen. In totaal schrijven we een bedrag van € 474,9 miljoen versneld af.
Met ingang van 2017 is het niet meer toegestaan om de investeringen in één keer af te boeken vandaar dat het deel van de balansverkorting wat eind 2016 nog niet gerealiseerd is toegevoegd wordt aan de nieuwe bestemmingsreserve ‘dekkingsreserve afschrijvingen’. Vanuit deze reserve zullen de afschrijvingslasten in de komende jaren worden gedekt.
Hieronder is de afwaardering van de boekwaarde per jaar aangegeven.

Balansverkorting / versneld afschrijven infrastructuur

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Totale balansverkorting
 • Afwaardering boekwaarde
 • Totale afwaardering
 • Nog af te waarderen boekwaarde
 • Begrote afwaardering boekwaarde
 • Vorming dekkingsreserve afschrijvingen
 • Jaar
 • 2.014
 • 2.015
 • 2.016
 • Bedrag
 • 65
 • 48,2
 • 306,5
 • 53,7
 • Bedrag
 • 473,4
 • 113,2
 • 360,2

Risicobuffer Nuon reserve

Ter dekking van de risico’s bij de uitgezette revolverende middelen houden wij een risico buffer aan van € 100 miljoen. De risicobuffer wordt aangevuld met een hogere rentevergoeding dan de rendementderving die wij daadwerkelijk ontvangen van derden.
Mochten de uitgezette middelen uiteindelijk niet terugkomen dan worden deze middelen ten laste van de risicobuffer gebracht.
De vrijval van de financieringsregeling sociale huur Wff van € 13 miljoen is aan de risicobuffer toegevoegd gezien het hogere risico door de extra revolverende middelen beschikbaar gesteld bij de uitvoeringsagenda 2015-2019.

De stand van de risicobuffer is als volgt:

Risicobuffer

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Beginstand 1-1-2015
 • Rente inkomsten
 • FSFE afwaardering deelneming 2015
 • Eindstand 31-12-2015
 • Vrijval revolverend Wff
 • Eindstand
 • 100,1
 • 0,4
 • -2,4
 • 98
 • 13
 • 111

Op dit moment is besloten om de volgende middelen revolverend in te (gaan) zetten waarbij het eventuele risico ten laste van de risicobuffer komt.

Financieel kader – 15

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • Fondsen
 • Fûns Skjinne Fryske Energy (FSFE)
 • Breedbandfonds
 • Totaal fondsen
 • Leningen
 • Breedband
 • Wurkje mei Fryslân
 • Revolverend deel
 • Kredietbank MKB
 • Kredietfaciliteit Muizen
 • Totaal leningen
 • Revolverende middelen uitvoeringsagenda
 • Uitvoeringsagenda revolverende middelen
 • Totaal UA
 • Totaal
 • PS besluit
 • 10/16/2013
 • 07/03/2013
 • 04/15/2015
 • Begroting 2016
 • Totaal bedrag
 • 90,0
 • 32,6
 • 122,6
 • 12,0
 • 36,0
 • 5,0
 • 10,0
 • 68,0
 • 153,0
 • 153,0
 • 343,6
 • Kapitaal verstrekking
 • 10,0
 • 0,6
 • 10,6
 • 10,6
 • Leningen verstrekt
 • 0,0
 • 15,1
 • 2,0
 • 0,6
 • 17,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 17,7
 • Afgelost
 • 0,0
 • 1,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,0
 • 0,0
 • 0,0
 • 1,0
 • Boekwaarde 31-12-2015
 • 7,6
 • 0,6
 • 8,2
 • 0,0
 • 14,1
 • 2,0
 • 0,6
 • 16,7
 • 0,0
 • 0,0
 • 24,9

Minimale stand Nuon-reserve

Naar aanleiding van de gehouden stresstest bij de kadernota 2017 hanteren we als minimale stand van de Nuon-reserve € 100 miljoen. Hiermee blijft deze beschikbaar als weerstandscapaciteit om eventuele onvoorziene tegenvallers op te kunnen vangen.

Print deze pagina