2.4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Het beginsaldo in 2016 is met name ontstaan door een eenmalige storting in de VAR van € 252 miljoen ter dekking van de voorstellen in de uitvoeringsagenda 2015-2019. Deze storting is vanuit de reserve Nuon gefinancierd uit het nog besteedbaar deel en de heroverweging van Wurkje foar Fryslân (zie 4 Nuon reserve). In de komende jaren zullen deze middelen ingezet worden in de programma’s door over de VAR te beschikken.

Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2015 en de verwachte begrotingssaldi 2016-2020 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie 1) niet ingezet zal worden. Deze € 10,1 miljoen brengen we in mindering op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 miljoen bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 78,5 miljoen.

VAR (in te zetten)

VAR (in te zetten) - Bedragen x € 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Beginsaldo289278,1220,4143,788,5
Rekeningresultaat 201521,3
Vorming van reserve25
Beschikking over reserve-53,6-58-76,9-59,9
Begrotingssaldo6,610,510,214,933,5
Stand op 31/12 inclusief structureel saldo288,2230,6153,898,6122
Begrotingssaldo structureel niet in te zetten-10,1-10,1-10,1-10,1-10,1
Stand op 31/12 exclusief structureel saldo278,1220,4143,788,5111,9
Minimale stand VAR10
VAR (in te zetten)78,5

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserves

Vorming van en beschikking over reserves - Bedragen x € 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Beschikking over reserve
Dividend naar begrotingssaldo in t+123,6
Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo305876,959,9
Totaal53,65876,959,9