2.4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)

Begroting

Hieronder staat de ontwikkeling van de VAR. Het beginsaldo in 2016 is met name ontstaan door een eenmalige storting in de VAR van € 252 miljoen ter dekking van de voorstellen in de uitvoeringsagenda 2015-2019. Deze storting is vanuit de reserve Nuon gefinancierd uit het nog besteedbaar deel en de heroverweging van Wurkje foar Fryslân (zie 4 Nuon reserve). In de komende jaren zullen deze middelen ingezet worden in de programma’s door over de VAR te beschikken.

Conform de afspraak met uw Staten vloeit het rekening- en begrotingssaldo aan het eind van het jaar automatisch in de VAR. Het rekeningsaldo 2015 en de verwachte begrotingssaldi 2016-2020 zijn hieronder opgenomen.

Bij de begroting 2016 is afgesproken dat voortaan het structurele begrotingssaldo (zie 1) niet ingezet zal worden. Deze € 10,1 miljoen brengen we in mindering op de stand van de in te zetten VAR.

Daarnaast is afgesproken dat de minimale stand van de VAR altijd € 10 miljoen bedraagt.

Daarmee bedraagt de stand van de mogelijk in te zetten VAR in deze collegeperiode € 78,5 miljoen.

VAR (in te zetten)

 • VAR (in te zetten) - Bedragen x € 1 miljoen
 • Beginsaldo
 • Rekeningresultaat 2015
 • Vorming van reserve
 • Beschikking over reserve
 • Begrotingssaldo
 • Stand op 31/12 inclusief structureel saldo
 • Begrotingssaldo structureel niet in te zetten
 • Stand op 31/12 exclusief structureel saldo
 • Minimale stand VAR
 • VAR (in te zetten)
 • 2016
 • 289
 • 21,3
 • 25
 • -53,6
 • 6,6
 • 288,2
 • -10,1
 • 278,1
 • 2017
 • 278,1
 • -58
 • 10,5
 • 230,6
 • -10,1
 • 220,4
 • 2018
 • 220,4
 • -76,9
 • 10,2
 • 153,8
 • -10,1
 • 143,7
 • 2019
 • 143,7
 • -59,9
 • 14,9
 • 98,6
 • -10,1
 • 88,5
 • 10
 • 78,5
 • 2020
 • 88,5
 • 33,5
 • 122
 • -10,1
 • 111,9

De opbouw van de beschikking over de VAR in de komende jaren staat in de tabel hieronder.

Vorming van en beschikking over reserves

 • Vorming van en beschikking over reserves - Bedragen x € 1 miljoen
 • Beschikking over reserve
 • Dividend naar begrotingssaldo in t+1
 • Begroting 2016: dekking negatief begrotingssaldo
 • Totaal
 • 2016
 • 23,6
 • 30
 • 53,6
 • 2017
 • 58
 • 58
 • 2018
 • 76,9
 • 76,9
 • 2019
 • 59,9
 • 59,9
 • 2020
Print deze pagina