2.3 Ontwikkeling baten en lasten

Hieronder staat de ontwikkeling van de baten, de lasten en de mutaties van de reserves. Op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt onderscheid gemaakt tussen structurele en incidentele baten en lasten. Op deze manier wordt inzichtelijk gemaakt of de provinciale begroting structureel in evenwicht is en blijft.

De structurele baten en lasten betreffen alle budgetten met een looptijd tot en met 2024. Dus ook de onderdelen voorzieningen, overlopende passiva of reserves.

De mutaties in de bestemmingsreserves hebben vooral betrekking op de reserves van de tijdelijke budgetten. De verschuiving van de bestedingsritmes over de jaren heen verloopt via deze reserves. In het ene jaar wordt gevormd en in het volgende jaar en/of volgende jaren wordt onttrokken aan deze reserves.

Ontwikkeling financieel kader

Ontwikkeling financieel kader 2016 t/m 2020

Bedragen x € 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
BatenStructureel325293276277299
Niet stuctureel9448261818
Totaal baten419341302294317
LastenStructureel229271277270272
Niet stuctureel63316314710526
Totaal lasten862434424375298
Saldo voor bestemming reservesStructureel9622-1727
Niet stuctureel-539-115-121-187-8
Totaal saldo voor bestemming reserves-443-93-122-81-19
ReservesBeschikking63314015611018
Vorming1833624154
Totaal reserves4501031339514
Saldo na bestemming reservesStructureel9622-1741
Niet stuctureel-89-12118-8
Begrotingssaldo710101534

In 2016 zijn de niet structurele lasten veel hoger door de zogenaamde balansverkorting, het afwaarderen van de boekwaarde van de infrastructurele werken.

De ontwikkeling van baten en lasten is voor de komende 10 jaar in beeld gebracht. Op de langere termijn (2025) sluit de begroting op € 10 miljoen positief.

Ontwikkeling financieel kader 2021 t/m 2025

Bedragen x € 1 miljoen
2021
2022
2023
2024
2025
Batenstructureel299298297296297
Niet stuctureel00000
Totaal baten299298297296297
Lastenstructureel275279282286289
Niet stuctureel00000
Totaal lasten275279282286289
Saldo voor bestemming reservesstructureel241915108
Niet stuctureel00000
Totaal saldo voor bestemming241915108
Reservesbeschikking55555
vorming33333
Totaal reserves22222
Saldo na bestemming reservesstructureel2621171210
Niet stuctureel00000
Begrotingssaldo2621171210

De belangrijkste posten in de ontwikkeling van de baten en de lasten worden hieronder nader toegelicht. 

Baten

Provinciefonds algemene uitkering

De raming voor de begroting 2016 was gebaseerd op de meicirculaire 2015. Hierbij was alleen het onderdeel nominaal accres meegenomen in de raming. De andere component van het accres betreft het reële accres. Dit is het meebewegen van het provinciefonds met de rijksuitgaven, het zogenaamde trap op- trap af effect. De raming hiervan fluctueerde behoorlijk van circulaire naar circulaire vandaar dat daar toen voorzichtigheidshalve geen rekening mee was gehouden.

De raming voor de begroting 2017 is gebaseerd op de meicircularie 2016. Nu de accresontwikkeling een stabielere lijn laat zien, is in de raming hiermee rekening gehouden. Wel ramen wij het accres 1% lager zodat eventuele schommelingen opgevangen kunnen worden. Daarnaast nemen wij de toevoeging aan het provinciefonds van de ruimte binnenhet plafond van het BTW compensatiefonds vooralsnog niet mee in de raming.

Dit resulteert in onderstaande raming van de algemene uitkering.

Raming algemene uitkering

Bedragen x 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Accres2.40%0.00%0.28%0.54%1.21%
Begroting 2016190,4189,1179,9180,6183
Kadernota 2017190,4191,1183,2184,4185,8
Begroting 2017192,8192,9185,7187,2189,3
Mutatie2,41,82,52,83,5

Voor de jaren 2021 en verder gaan wij vooralsnog uit van een accres van 0% per jaar in lijn met het verwachte accrespercentage van 0,9% in 2021 waar wij dan 1% onder gaan zitten.

Opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB)
De gegevens over het wagenpark van onze provincie zijn geactualiseerd aan de hand van de opgaaf van de belastingdienst per 1 januari 2016. Uit deze gegevens blijkt dat het wagenpark weer iets aan het groeien is, maar dat het gewicht van de auto’s daalt.

In het coalitie akkoord is opgenomen dat de opcenten dalen met € 20 miljoen per jaar in de periode 2016-2019. Rekening houdende met de jaarlijkse indexering leidt dit tot de volgende raming van de opcenten zowel in punten als in verwachte opbrengst.

Raming opcenten

Bedragen x 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Opcenten68,870,271,673102,1
Begroting 201650,351,352,453,475,5
Kadernota 201751,151,652,653,675,9
Begroting 201751,151,652,653,675,9
Mutatie00000

Voor de indexering van de opcenten is rekening gehouden met 1,25% in 2016, 0,9 % in 2017 en 2% vanaf 2018. In het lange termijn financieel kader wordt ervanuit gegaan dat de opcenten (punten) in 2020 weer op het niveau komen waarop ze zouden zijn geweest zonder tijdelijke opcentenverlaging.

Rendement vermogen
Op basis van een geactualiseerde liquiditeitenprognose is het verwachte rendement herberekend. Het verwachte rendement op de obligatieportefeuille bedraagt 2,8%.

Verwacht rendement

Bedragen x 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Begroting 201618,216,814,312,711,3
Kadernota 201719,618,916,615,314
Begroting 201719,618,916,615,314
Mutatie00000

Dividend Alliander
Ten opzichte van de raming bij de kadernota 2017 zijn er geen aanpassingen.

Dividend Alliander

Bedragen x 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Begroting 20168,587,57,57,5
Kadernota 201710,8157,57,57,5
Begroting 201710,8157,57,57,5
Mutatie00000

Lasten

Nominale ontwikkeling
De raming voor nominaal is gebaseerd op de meicirculaire 2016. Daarbij houden wijrekening met de afspraak uit de uitvoeringsagenda 2015-2019 dat in de jaren 2017-2019 het nominaal 1% lager wordt toebedeeld dan in de circulaire is opgenomen.

Voor de jaren 2021 ev houden wij rekening met 1,5% voor nominaal lonen en 1% voor nominaal goederen en diensten.

Nominale ontwikkeling

Bedragen x 1 miljoen
2016
2017
2018
2019
2020
Nominaal lonen0.90%1.00%1.00%2.00%
Nominaal goederen en diensten0.00%1.00%1.00%1.50%
Begroting 20163,268,711,716,8
Kadernota 20171,31,94,5711,2
Begroting 20170,61,23,76,310,5
Mutatie00000

* In verband met de verwerking van nominaal in de begroting is een deel van de nominaalraming al afgeraamd ten opzichte van de begroting 2016 en kadernota 2017.