2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo

Begroting

Het financieel kader actualiseren we periodiek. Dit gebeurt naar aanleiding van externe wijzigingen (zoals veranderingen in het provinciefonds) of door besluiten van Provinciale en Gede­puteerde Staten. Vaak stellen uw Staten deze wijzigingen vast bij de behandeling van een begroting, de jaarstukken, of een bestuursrapportage. Daarnaast heeft het college het mandaat om een aantal wijzigingen zelf in de begroting te verwerken. Het betreft hier bijvoor­beeld wijzigingen in het provinciefonds, opbrengst motorrijtuigenbelasting, rendement vermogensbeheer of dividenduitkering. Hieronder geven we de ontwikkeling van het begrotingssaldo vanaf de begroting 2016 tot aan de begroting 2017 stapsgewijs weer.

Bij de begroting 2016 hebben we de stand van het begrotingssaldo op dat moment gepresenteerd. Daarna hebben uw Staten enkele begrotingswijzigingen vastgesteld bij de 2e berap 2015 en in de november en december vergadering. Daarnaast hebben we onder andere de september- en decembercirculaire 2015 verwerkt. Dit resulteert in de stand van het begrotingssaldo bij de jaarrekening 2015.

Voor de kadernota 2017 is het financieel kader bijgesteld. Hierbij zijn bij de baten de aannames voor de ontwikkeling van het proviciefonds, de opbrengst motorrijtuigenbelasting, het rendement en het dividend geactualiseerd op basis van de op dat moment bekende gegevens van onder andere het Rijk. Bij de lasten is de raming voor de prijsontwikkeling geactualiseerd.

De financiële consequenties van de voorstellen kadernota 2017 zijn verwerkt in dit financieel kader. Hierbij is het weidevogelonderzoek (amendement 2) meegenomen.

Bij de 1e berap 2016 zijn een aantal wijzigingen vastgesteld die van invloed zijn op het begrotingssaldo. Daarnaast zijn bij de behandeling van de jaarstukken in mei een aantal vrijgevallen budgetten weer beschikbaar gesteld door uw Staten.

Als laatste zijn voor de begroting 2017 de consequenties van de meicirculaire 2016 en de hogere dividenduitkering Vitens verwerkt. Daarnaast zijn de gevolgen voor de afschrijvingslasten door het actualiseren van de investeringen meegenomen.

Als er een negatief begrotingssaldo is wordt dat direct verwerkt met de vrij aanwendbare reserve door daar daadwerkelijk al over te beschikken. In het financieel kader wordt dit apart inzichtelijk gemaakt. Deze werkwijze wordt alleen bij de kadernota/begroting gevolgd zodat mutaties in het jaar en de effecten daarvan zichtbaar blijven.

In de tabel hieronder staan de verschillende stappen cijfermatig weergegeven.

Ontwikkeling begrotingssaldo

 • Ontwikkeling begrotingssaldo - Bedragen x € 1 miljoen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2016
 • PS 2e berap 2015
 • Begrotingssaldo bij 2e berap 2015
 • PS 16-12-2015 Vrijval jeugdzorg
 • GS septembercirculaire 2015 provinciefonds
 • GS decembercirculaire 2015 provinciefonds
 • GS vrijval WfF wateralliantie
 • Begrotingssaldo bij jaarrekening 2015
 • Provinciefonds
 • Opcenten motorrijtuigenbelasting
 • Rendementsraming
 • Dividend Alliander
 • Nominaal
 • Kunstwerken jaarschijf 2019
 • Kadernotavoorstellen 2017
 • Begrotingssaldo na Kadernota 2017
 • PS 25-05-2016 Jaarstukken 2015
 • PS 22-06-2016 1e berap 2016
 • GS 1e berap 2016
 • Begrotingssaldo 1e berap 2016
 • PS 23-03-2016 maatschappelijke organisaties
 • PS 22-06-2016 NOM
 • Rendementsraming
 • GS meicirculaire 2016
 • GS dividend Vitens
 • GS Rente voorzieningen en overlopende passiva
 • GS actualisatie investeringen
 • Begrotingssaldo bij begroting 2017
 • 2016
 • 0
 • -0,1
 • -0,1
 • -0,2
 • -0,5
 • 0,1
 • -0,7
 • 0
 • 0,8
 • 1,4
 • 2,3
 • 1,9
 • 5,7
 • -2,6
 • -3,5
 • -0,6
 • -1
 • 3
 • 0,3
 • 2,4
 • 1,1
 • -0,1
 • 0,9
 • 6,6
 • 2017
 • 0
 • -0,1
 • -0,1
 • -0,1
 • 2
 • 0,2
 • 2,1
 • 7
 • 4,1
 • -7,7
 • 7,6
 • 0,6
 • 0,3
 • 8,5
 • -0,4
 • -0,3
 • 0,3
 • 1,8
 • 0,5
 • 0,1
 • 10,5
 • 2018
 • 0
 • -0,1
 • -0,1
 • 0,6
 • 0,5
 • 3,3
 • 0,2
 • 2,3
 • 4,3
 • -4,4
 • 6,3
 • 0,2
 • 0,4
 • 6,8
 • 0,4
 • -0,3
 • 0,3
 • 2,5
 • 0,5
 • -0,1
 • 10,2
 • 2019
 • 0
 • -0,1
 • -0,1
 • 1
 • 1
 • 3,8
 • 0,2
 • 2,6
 • 4,7
 • -0,2
 • -2
 • 10,2
 • 0,8
 • 0,7
 • 11,7
 • -0,3
 • 0,3
 • 2,8
 • 0,4
 • 14,9
 • 2020
 • 18,2
 • -0,1
 • 18,1
 • 18,1
 • 2,8
 • 0,4
 • 2,7
 • 5,7
 • -0,3
 • -0,6
 • 28,7
 • 0,2
 • 0,5
 • 29,4
 • -0,3
 • 0,3
 • 3,5
 • 0,5
 • 0,1
 • 33,5
Print deze pagina