Bijlage 9: Voorstellen en heroverwegingen uitvoeringsagenda 2016-2020

Voorstellen kadernota 2017

(bedragen x € 1.000)

Programma
Voorstel
Totaal
2017
2018
2019
2020
2Verkeer en vervoer
Vaartraject Fonejacht baggeren1.3501.350
Verbreding onderzoek vaarweg Drachten150150
3Water
Mirt verkenning koppelkansen100100
4Milieu
Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen170170
5Landelijk gebied
Uitvoeringskader Leader POP3750375375
Cofinanciering POP 31.500375375375375
Faunabeheerseenheid900300300300
Onderzoeksgeld voor weidevogels (amendement 2)800200200200200
6Economie, toerisme en recreatie
Cofinanciering MIT landelijk arrangement1.333733600
Cofinanciering Interreg, Efro en Waddenfonds4.5001.5002.0001.000
Aansluiting energienetwerk Afsluitdijk500500
Afsluitdijk icoonproject500500
9Ruimte en wonen
Stuurgroep waddenprovincies300100100100
Holwerd aan zee400200200
Ontwikkelbudget gebiedsagenda’s325325
Omgevingsvisie500250250
Aanpassing digitale systemen voor invoering omgevingswet525525
Totaal voorstellen14.6037.6534.4001.975575