Bijlage 7: Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

Begroting

Voor verplichtingen die aan jaarlijks terugkerende arbeidskosten van een vergelijkbaar volume zijn verbonden schrijft het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) voor, dat een structurele begrotingspost wordt opgenomen. Dit heeft erin geresulteerd, dat voor de volgende verplichtingen een structurele begrotingspost is opgenomen.

 • Wachtgelden en reeds ingegane pensioenen Gedeputeerde Staten leden en hun nabe­staanden: € 554.000,- opgenomen in programma 1, beleidsveld 1.2 Gedeputeerde Staten.
 • Lasten voormalig personeel. De structurele begrotingspost bedraagt € 575.000,- en is opge­no­men in programma 10 algemene dekkingsmiddelen.

We kennen een voorziening voor wachtgelden voor Statenleden. Deze voorziening is ingesteld als gevolg van de door Provinciale Staten vastgestelde verordening. Door de Kamer is besloten op 12 juni 2013 dat de wachtgeldregeling wordt aangepast in die zin dat alleen huidige statenleden in 2015 bij beëidiging van het statenlidmaatschap nog in aanmerking kunnen komen voor wachtgeld. Daarna worden geen wachtgeldaanspraken meer uitgekeerd. De omvang van de voorziening bedraagt per 31 december 2015 € 75.300,-.

Daarnaast is er een voorziening voor waardeoverdracht pensioenen GS leden. Gedeputeerden die na 1 januari 1998 afgetreden zijn, hebben het recht om hun opgebouwde pensioen over te dragen aan een pensioenfonds. Op pensioenoverdrachten kan ook een beroep worden gedaan door gedeputeerden die voor 1 januari 1998 zijn afgetreden. Waardeoverdracht van pensioen is niet meer mogelijk wanneer het pensioen is ingegaan. Jaarlijks wordt een herberekening gemaakt voor de op handen zijnde overdracht van de pensioenen aan het ABP. De omvang van de voorziening bedraagt per 31 december 2015 € 7.999.200,-.

Hieronder staan de structureel in de begroting opgenomen bedragen.

Structureel in begroting opgenomen

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Wachtgelden en pensioenen Gedeputeerde Staten
 • Wachtgelden voormalig personeel
 • 2016
 • 554
 • 575
 • 2017
 • 554
 • 575
 • 2018
 • 554
 • 575
 • 2019
 • 554
 • 575
 • 2020
 • 554
 • 575
Print deze pagina