Bijlage 6: Raming EMU-saldo

Begroting

Hieronder staat het aandeel van de provincie Fryslân in het landelijke EMU-saldo.

Raming EMU-saldo

 • Bedragen x € 1 miljoen
 • 1 Resultaat voor bestemming
 • 2 Afschrijvingen ten laste van exploitatie
 • 3 Bruto toevoegingen aan voorz. + OP
 • 4 Uitgaven te activeren investeringen
 • 5 Bijdragen derden op investeringen
 • 6a Verkoopopbrengst desinvesteringen
 • 6b Boekwinst verkoopopbrengsten
 • 7 Uitgaven aankoop grond
 • 8a Verkoopopbrengsten uit grond
 • 8b Boekwinst op grondverkopen
 • 9 Betalingen ten laste van voorz. + OP
 • 10 Betalingen, die niet via resultaat voor bestemming lopen
 • 11a Gaat u deelnemingen verkopen?
 • 11b Boekwinst bij verkoop deelnemingen
 • Raming EMU-saldo
 • Mutatie
 • +
 • +
 • +
 • -
 • +
 • +
 • -
 • -
 • +
 • -
 • -
 • -
 • -
 • 2016
 • -353
 • 306
 • 10
 • 299
 • 160
 • 33
 • 3
 • -146
 • 2017
 • -96
 • 21
 • 8
 • 302
 • 223
 • 4
 • 3
 • -145
 • 2018
 • -139
 • 40
 • 8
 • 119
 • 62
 • 1
 • 5
 • -153
 • 2019
 • -64
 • 26
 • 8
 • 54
 • 52
 • 1
 • 5
 • -36
 • 2020
 • -13
 • 12
 • 8
 • 4
 • 0
 • 0
 • 5
 • -2

Voor de berekening van het EMU saldo wordt aangesloten bij de liquiditeitsprognose. Er wordt een inschatting gemaakt van de verwachte uitgaven en inkomstenstromen. De meerjaren begroting dient hiervoor als basis. Op basis van ervaringscijfers trachten we op het geaggregeerde niveau van de budgetten een correctie in te schatten

Het resultaat voor bestemming (voor toevoegingen en onttrekkingen aan reserves) is gecorrigeerd voor de tijdelijke budgetten. Jaarlijks wordt een aanzienlijk bedrag van de begrote tijdelijke budgetten doorgeschoven. Wij houden rekening met een omvang van maximaal € 150 miljoen aan tijdelijke budgetten wat wij jaarlijks kunnen uitvoeren. Ook zal een deel van de investeringsuitgaven worden doorgeschoven, hetgeen vooral wordt veroorzaakt doordat bij grote (infrastructurele) projecten vertragingen optreden.

Het geraamde EMU-saldo overschrijdt de komende jaren de referentiewaarde fors. Afgezien van onzekerheden ten aanzien van een deel van de realisatie blijft een overschrijding van de referentiewaarde een gegeven. De overschrijding is inherent aan het ambitieuze investeringsprogramma van zowel grootschalige infrastructurele werken (bijvoorbeeld Centrale As, N381) als projecten in het kader van het gesloten convenant met het Rijk met betrekking tot het Regio Specifiek Pakket (RSP). Daarnaast zal de komende jaren de resereve Nuon verder worden ingezet conform de uitvoeringsagenda 2015-2019.

Een groot deel van de begroting wordt gedekt door de inzet van de bestemmingsreserves. Deze reserves tellen niet mee voor de berekening van het EMU saldo omdat deze inkomsten in eerdere jaren al ontvangen zijn.

In theorie kan de Minister van Financiën op grond van de wet Hof die inmiddels door de Tweede Kamer is aangenomen, een sanctie opleggen aan de overheidslaag die een overschrijding van de EMU norm veroorzaakt. De minister heeft echter aangegeven dit tot 2017 niet te zullen doen, tevens heeft hij aangegeven dat door het planningsoptimisme van de decentale overheden, hij niet verwacht dat de EMU-norm daadwerkelijk overschreden wordt. Overigens is in het Bestuurlijk overleg financiële verhoudingen (Bofv) van 14 september 2015 afgesproken dat de EMU-tekortruimte 2016 niet nader wordt verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen. Hierdoor is er geen individuele referentiewaarde bekend voor 2016. Voor 2017 moet hierover nog een besluit genomen worden.

Print deze pagina