Bijlage 5: Tijdelijke budgetten

Begroting

Bijlage 5 (download als PDF)

Tijdelijke budgetten

 • Programma
 • P01
 • P01
 • P01
 • P01
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P02
 • P03
 • P03
 • P03
 • P03
 • P03
 • P03
 • P03
 • P03
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P04
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P05
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P06
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P07
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P08
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P09
 • P10
 • P10
 • P10
 • P00
 • P00
 • P00
 • V0320
 • V0243
 • V0079
 • V0235
 • V0008
 • V0291
 • V0169
 • V0276
 • V0005
 • V0319
 • V0317
 • V0006
 • V0223
 • V0280
 • V0283
 • V0301
 • V0277
 • V0001
 • V0156
 • V0295
 • V0306
 • V0282
 • V0225
 • V0091
 • V0271
 • V0220
 • V0170
 • V0238
 • V0062
 • V0300
 • V0242
 • V0272
 • V0297
 • V0021
 • V0230
 • V0003
 • V0236
 • V0168
 • V0176
 • V0070
 • V0179
 • V0178
 • V0104
 • V0164
 • V0196
 • V0197
 • V0195
 • V0227
 • V0180
 • V0310
 • V0267
 • V0309
 • V0281
 • V0167
 • V0245
 • V0228
 • V0231
 • V0246
 • V0234
 • V0270
 • V0181
 • V0269
 • V0308
 • V0134
 • V0193
 • V0186
 • V0166
 • V0161
 • V0173
 • V0218
 • V0171
 • V0206
 • V0131
 • V0213
 • V0203
 • V0149
 • V0005
 • V0318
 • V0182
 • V0045
 • V0316
 • V0016
 • V0293
 • V0014
 • V0036
 • V0274
 • V0284
 • V0286
 • V0247
 • V0228
 • V0292
 • V0152
 • V0290
 • V0211
 • V0172
 • V0233
 • V0154
 • V0069
 • V0117
 • V0221
 • V0251
 • V0253
 • V0246
 • V0252
 • V0120
 • V0264
 • V0185
 • V0012
 • V0183
 • V0019
 • V0035
 • V0219
 • V0190
 • V0059
 • V0080
 • V0090
 • V0118
 • V0184
 • V0288
 • V0075
 • V0263
 • V0259
 • V0261
 • V0262
 • V0260
 • V0257
 • V0256
 • V0258
 • V0258
 • V0248
 • V0136
 • V0153
 • V0254
 • V0022
 • V0314
 • V0056
 • V0115
 • V0203
 • V0311
 • V0020
 • V0313
 • V0315
 • V0312
 • V0305
 • V0032
 • V0057
 • V0307
 • V0303
 • V0273
 • V0029
 • V0249
 • V0250
 • V0255
 • Omschrijving
 • 2016 Afscheid Commissaris van de Koning
 • 2016 Canadese veteranen
 • 2019 It Steatekomitee Frysk
 • 2019 Statenverkiezingen
 • 2016 Bereikbaarheid Leeuwarden/optimalisatie spoorwegnet
 • 2016 Rekenrente nazorgfonds stortplaats Trijehus
 • 2016 RSP concrete infraprojecten
 • 2016 Vangrails met zonnepanelen
 • 2017 Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • 2017 Decentralisatieuitkering Beter Benutten
 • 2017 Verbreding van het onderzoek vaarweg Drachten
 • 2018 Baggerdepots
 • 2018 NUON Investeringsagenda Drachten - Heerenveen
 • 2019 N381 verdubbelen tot Oosterwolde-zuid
 • 2019 Onderzoek TH sluis Harlingen
 • 2019 Project onrechtmatig gebruik
 • 2019 Wandel- fiets- en ruiterpaden
 • 2016 3e Waterhuishoudingsplan
 • 2017 Decentralisatie uitkering zwemwaterrichtlijn EU
 • 2017 DU Deltaprogramma zoetwater
 • 2017 MIRT verkenning koppelkansen
 • 2017 Mozambique
 • 2019 Cofinanciering water POP 3
 • 2019 Oevers en kaden projecten
 • 2019 Veenweidevisie
 • 2016 Duurzaam door
 • 2016 Externe veiligheid
 • 2016 Geluidsmeetnet vliegbasis Leeuwarden
 • 2016 Implementatie Wabo
 • 2016 Opruiming drugsafval
 • 2017 Luchtkwaliteitsonderzoek Harlingen
 • 2017 Provinciaal milieubeleidsplan
 • 2018 Fries Uitvoeringsprogramma Omgevingsbeleid 2015-2018 (FUOV)
 • 2020 Decentralisatie uitkering bodemsanering
 • 2022 De Saiter
 • 2016 Actieplan duurzame landbouw
 • 2016 Bestuursovereenkomst Lauwersmeer
 • 2016 Gebiedsontwikkeling Centrale As
 • 2016 Gebiedsontwikkeling N381
 • 2016 Kavelruil
 • 2016 Lokale projecten natuur en landschap
 • 2016 Nationale parken overgang
 • 2016 Programma pMJP: ympuls foar it Fryske plattelan
 • 2016 Provinciefonds ILG
 • 2017 PMJP Provinciaal Meerjarenprogramma landelijk gebied 2014-2017
 • 2017 Schadevergoeding ganzenakkoord
 • 2017 Weidevogellandschappen
 • 2018 Kening fan e greide
 • 2018 Landbouw kennis en innovatie
 • 2018 POP 3 Uitvoeringskosten LEADER
 • 2019 Akkerbouwacademie crop chain
 • 2019 Budgetsubsidie faunabeheereenheid
 • 2019 Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As
 • 2019 Gebiedsontwikkeling Franekeradeel - Harlingen
 • 2019 Iepen Mienskipsfuns 2016-2019
 • 2019 Iepen mienskipsfuns Fryslan
 • 2019 Kansen in Kernen
 • 2019 Kansenfonds
 • 2019 Landbouwagenda 2014-2020
 • 2019 Lectoraat weidevogels
 • 2019 Nota plattelandsbeleid
 • 2019 Transitie natuurinclusieve landbouw
 • 2020 POP 3 Agrarisch natuur en landschapbeheer
 • 2020 Uitvoering werkplan weidevogels
 • 2016 Friese Meren Project categorie A
 • 2016 IJshal Leeuwarden
 • 2016 Provinciefonds Asbest en zonnepanelen LTO
 • 2016 REP Dairy Campus
 • 2016 REP Energy valley
 • 2016 REP Friese Meren Project Wymbritseradiel
 • 2016 REP Thialf
 • 2016 Stimulering jeugdwerkgelegenheid
 • 2016 Toerisme beleid/topattractie
 • 2016 Vismigratierivier
 • 2016 Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma
 • 2016 Watertechnologie (procesgeld)
 • 2017 Agenda netwerk Noord Oost fase 1
 • 2017 Decentralisatieuitkering Interreg V projectstimuleringsregeling
 • 2017 Doefonds
 • 2017 Friese Meren Project categorie B
 • 2017 Koopstromenonderzoek
 • 2018 Convenant A7-zone en Westergozone
 • 2019 Arbeidsmarkt/onderwijs en kennisinstellingen/bedrijfsleven
 • 2019 Cofinancieringsbudget EFRO-EZ/Interreg/Waddenfonds
 • 2019 Duurzame energie
 • 2019 Financiering NOM en noordelijke clusterorganisaties
 • 2019 Gastvrij Fryslan
 • 2019 Gastvrij Fryslan: OV-kaart voor toeristen
 • 2019 Iepen Mienskipfuns 2016-2019 Verduurzamen dorpen
 • 2019 Iepen mienskipsfuns Fryslan
 • 2019 MKB faciliteren/begeleiden
 • 2019 REP Friese Meren Project
 • 2019 RSP REP Provinciefonds Energy Valley clusterorganisatie
 • 2020 Innovatiecluster Drachten
 • 2020 REP Wetsus fase 1
 • 2021 Breedband
 • 2027 Decentralisatie uitkering Waddenfonds
 • 2016 Jeugdhulp
 • 2016 SIF
 • 2017 Centrum voor topsport onderwijs
 • 2017 Fonds tekorten decentrale zorgtaken inzet 4 miljoen jeugdzorg
 • 2017 Vrijwilligeracademie
 • 2019 Kansenfonds
 • 2019 Monitoring aandachtsgebieden
 • 2019 Sociaal beleid
 • 2019 Zorgvoorzieningen
 • 2016 Beleidsnota KTU: Grinzen oer
 • 2016 Boppeslach
 • 2016 Campus Het Bildt
 • 2016 Cultuur keten Drachten
 • 2016 Doorgaande leerlijn
 • 2016 Famke verdiepingsslag Heerenveen
 • 2016 Famke verdiepingsslag Opsterland
 • 2016 Huisvesting Fryske Akademy
 • 2016 Mediafonds
 • 2016 Nota erfgoed
 • 2016 Sintraal Depot Fryslan
 • 2016 Taal yn Fryslan 4
 • 2017 Blokhuispoort
 • 2018 Kulturele Haadsted 2018
 • 2018 Transitie medialandschap
 • 2019 Deltaplan Frysk basisvoorzieningen
 • 2019 Deltaplan Frysk en implementatie taalwet
 • 2019 Deltaplan Frysk Lan fan taal
 • 2019 Deltaplan Frysk plus
 • 2019 Digitale hulpmiddelen Fries
 • 2019 Erfgoed restauratie en herbestemming
 • 2019 Evenementenfonds KH2018
 • 2019 Evenementenfonds KH2018
 • 2019 Iepen Mienskipsfuns 2016-2019 Stimuleringsregeling muziek-dans-toneellessen
 • 2019 University Campus Fryslan
 • 2020 Decentralisatie uitkering monumentenzorg
 • 2020 UCF 2e fase subsidie
 • 2016 Decentralisatie uitkering collectief particulier opdrachtgeverschap
 • 2016 Evaluatie bedrijventerreinenbeleid
 • 2016 Herstructurering bedrijventerreinen
 • 2016 Ruimtelijke kwaliteit
 • 2016 Voorbereidingskosten toeristisch waddenprogramma
 • 2017 Aanpassing systemen voor omgevingswet
 • 2017 Decentralisatie uitkering bedrijventerreinen
 • 2017 Ontwikkelbudget voor de gebiedsagendas
 • 2018 Aankoop retailgegevens
 • 2018 Financiele bijdrage Holwerd aan Zee
 • 2018 Omgevingsvisie
 • 2019 Demografische ontwikkelingen
 • 2019 Herstructurering woningvoorraad
 • 2019 Stuurgroep Waddenprovincies
 • 2016 Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap SKNL
 • 2019 NOM packagedeal
 • 2020 Decentralisatie uitkering RSP
 • 2018 Organisatie van de toekomst
 • 2018 Organisatie van de toekomst procesgeld
 • 2019 KCC Klant contact centrum
 • Totaal
 • Uitgaven 2016
 • 70.000
 • 5.800
 • 10.000
 • 0
 • 4,143,700
 • 1,300,000
 • 29,736,100
 • 300.000
 • 350.000
 • 600.000
 • 0
 • 980.000
 • 8,922,200
 • 1,500,000
 • 0
 • 321.200
 • 250.000
 • 99.600
 • 21.700
 • 35.000
 • 0
 • 150.000
 • 50.000
 • 765.400
 • 579.300
 • 193.400
 • 28.200
 • 50.000
 • 130.300
 • 21.700
 • 490.000
 • 592.200
 • 528.000
 • 3,021,700
 • 236.000
 • 60.200
 • 281.800
 • 5,700,000
 • 1,537,400
 • 261.100
 • 12.600
 • 63.000
 • 9,620,500
 • 1,985,200
 • 495.400
 • 3,380,000
 • 661.600
 • 126.000
 • 207.000
 • 0
 • 200.000
 • 0
 • 2,117,500
 • 2,985,500
 • 352.500
 • 2,933,400
 • 3,708,300
 • 350.000
 • 268.700
 • 50.000
 • 1,575,400
 • 232.000
 • 0
 • 0
 • 1,317,400
 • 4,000,000
 • 434.200
 • 2,000,000
 • 78.800
 • 840.000
 • 7,996,500
 • 351.500
 • 20.000
 • 60.000
 • 168.800
 • 10.000
 • 12,083,500
 • 72.500
 • 1,500,000
 • 4,134,200
 • 75.000
 • 1,856,000
 • 204.300
 • 12,246,400
 • 2,221,200
 • 600.000
 • 1,600,000
 • 25.000
 • 300.000
 • 15.000
 • 200.000
 • 10,803,700
 • 156.000
 • 2,481,400
 • 2,741,300
 • 3,942,200
 • 28,878,000
 • 35.900
 • 77.700
 • 343.000
 • 2,390,000
 • 112.500
 • 10.000
 • 175.000
 • 761.900
 • 0
 • 1,573,100
 • 343.700
 • 800.000
 • 620.000
 • 189.000
 • 3.900
 • 65.500
 • 932.000
 • 73.100
 • 149.900
 • 2,135,400
 • 62.700
 • 2,030,000
 • 2,198,500
 • 128.000
 • 1,301,900
 • 200.000
 • 739.900
 • 150.000
 • 140.000
 • 561.700
 • 110.000
 • 560.000
 • 0
 • 5,149,100
 • 230.000
 • 2,799,800
 • 2.800
 • 30.000
 • 1,250,000
 • 163.300
 • 50.000
 • 0
 • 78.900
 • 0
 • 24.000
 • 0
 • 95.000
 • 461.000
 • 8,724,500
 • 0
 • 1,750,000
 • 99.700
 • -2,376,500
 • 683.000
 • 848.700
 • 386.500
 • 237,483,600
 • Uitgaven 2017
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 280.000
 • 150.000
 • 240.000
 • 4,349,100
 • 2,500,000
 • 100.000
 • 504.000
 • 250.000
 • 0
 • 21.700
 • 100.500
 • 100.000
 • 150.000
 • 2,850,000
 • 2,100,000
 • 1,200,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 220.000
 • 150.000
 • 249.000
 • 2,240,400
 • 4,665,200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 90.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 1,570,000
 • 1,100,000
 • 90.000
 • 440.000
 • 375.000
 • 600.000
 • 300.000
 • 6,057,500
 • 1,825,000
 • 2,628,000
 • 1,375,000
 • 2,595,300
 • 350.000
 • 1,450,000
 • 50.000
 • 2,310,000
 • 468.000
 • 375.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,050,000
 • 70.000
 • 1,500,000
 • 1,040,000
 • 75.000
 • 40.000
 • 1,795,700
 • 6,006,900
 • 2,215,000
 • 600.000
 • 1,500,000
 • 625.000
 • 500.000
 • 7.000
 • 600.000
 • 462.000
 • 156.000
 • 759.900
 • 1,630,000
 • 4,895,000
 • 28,878,000
 • 0
 • 0
 • 93.000
 • 60.000
 • 37.500
 • 1,290,000
 • 20.000
 • 1,310,900
 • 242.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,770,000
 • 2,000,000
 • 100.000
 • 1,387,600
 • 200.000
 • 2,250,000
 • 150.000
 • 140.000
 • 562.000
 • 110.000
 • 0
 • 198.000
 • 824.200
 • 0
 • 3,947,200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 525.000
 • 164.000
 • 325.000
 • 16.000
 • 200.000
 • 300.000
 • 482.100
 • 1,755,800
 • 100.000
 • 0
 • 100.000
 • 0
 • 2,733,000
 • 1,100,000
 • 400.000
 • 126,477,500
 • Uitgaven 2018
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 864.400
 • 296.700
 • 5,000,000
 • 50.000
 • 504.000
 • 250.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 2,800,000
 • 800.000
 • 600.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 2,240,400
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 62.400
 • 440.000
 • 375.000
 • 800.000
 • 300.000
 • 4,647,500
 • 1,665,000
 • 2,925,000
 • 1,450,000
 • 1,193,700
 • 350.000
 • 2,775,000
 • 50.000
 • 1,450,000
 • 500.000
 • 375.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 40.000
 • 2,000,000
 • 5,219,300
 • 1,950,000
 • 600.000
 • 2,100,000
 • 800.000
 • 500.000
 • 570.000
 • 800.000
 • 132.000
 • 156.000
 • 644.200
 • 3,000,000
 • 3,341,200
 • 28,878,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,150,000
 • 20.000
 • 200.000
 • 242.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4,158,800
 • 100.000
 • 1,387,600
 • 200.000
 • 2,000,000
 • 150.000
 • 140.000
 • 563.000
 • 110.000
 • 0
 • 198.000
 • 345.000
 • 0
 • 4,493,700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16.000
 • 200.000
 • 250.000
 • 482.100
 • -200.000
 • 100.000
 • 0
 • 100.000
 • 2,632,700
 • 2,734,000
 • 1,000,000
 • 400.000
 • 107,176,700
 • Uitgaven 2019
 • 0
 • 0
 • 10.000
 • 150.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 16,000,000
 • 50.000
 • 314.000
 • 250.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,760,000
 • 800.000
 • 600.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4,694,900
 • 50.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 400.000
 • 300.000
 • 4,477,500
 • 3,495,000
 • 2,850,000
 • 150.000
 • 404.700
 • 350.000
 • 2,050,000
 • 50.000
 • 20.000
 • 400.000
 • 375.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,000,000
 • 1,800,000
 • 2,200,000
 • 575.000
 • 1,200,000
 • 550.000
 • 700.000
 • 0
 • 400.000
 • 132.000
 • 157.000
 • 1,557,100
 • 3,000,000
 • 3,420,400
 • 28,878,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,150,000
 • 20.000
 • 52.600
 • 157.700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,322,600
 • 200.000
 • 100.000
 • 150.000
 • 140.000
 • 563.000
 • 110.000
 • 0
 • 91.000
 • 50.000
 • 0
 • 4,652,600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 3,107,500
 • 100.000
 • 0
 • 100.000
 • 1,682,700
 • 0
 • 0
 • 700.000
 • 100,720,300
 • Uitgaven 2020
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4,695,000
 • 150.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 375.000
 • 200.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,900,000
 • 2,000,000
 • 3,465,600
 • 28,878,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3,762,900
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,182,700
 • 0
 • 0
 • 0
 • 46,609,200
 • Inkomsten 2016
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 290.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 112.300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 117.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 1,802,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 731.300
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 6,634,600
 • 155.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3,942,200
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 3,333,300
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 75.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 17,941,700
 • Inkomsten 2017
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 155.600
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 500.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 60.000
 • 0
 • 0
 • 1,407,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 4,895,000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 7,266,600
 • Inkomsten 2018
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 249.000
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0
 • 0