Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

Begroting

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le­ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit­drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder­scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar­rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

 • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re­de­lijkerwijs te schatten;
 • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
 • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotings­ja­ren.

Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

 • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas­siva weergegeven.

Reserves per einde jaar

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Algemene reserve
 • Basis reserve
 • Variabele algemene reserve VAR *)
 • totaal
 • VAR inclusief rekeningsaldo 2015 € 21,3 mln
 • Bestemmingsreserve
 • Nuon besteedbaar deel
 • Nuon weerstandsbuffer
 • Nuon risicobuffer
 • Nuon inzet reserve
 • Nuon balansverkorting *)
 • Nuon revolverende middelen beklemd
 • Dekkingsreserve afschrijvingen *)
 • Aankoop natuurterreinen
 • Reserve Van Harinxmakanaal
 • Reserve BDU
 • Natuurpact
 • Frictiepost
 • Gebiedsbudget
 • Jaarovergang structurele budgetten
 • Tijdelijke budgetten categorie A
 • Tijdelijke budgetten categorie B **)
 • Tijdelijke budgetten categorie C **)
 • totaal
 • Totaal reserves
 • Realisatie 2015
 • 9.250
 • 310.226
 • 319.476
 • 27.215
 • 100.000
 • 98.046
 • 125.983
 • 361.746
 • 38.111
 • 1.770
 • 118.588
 • 24.818
 • 555
 • 5.702
 • 1
 • 46.145
 • 80.420
 • 10.990
 • 1,040,088
 • 1,359,564
 • Begroting 2016
 • 9.250
 • 281.669
 • 290.919
 • 9.775
 • 100.000
 • 111.194
 • 72.012
 • 0
 • 41.341
 • 56.328
 • 1.770
 • 103.546
 • 44.236
 • 24.131
 • 0
 • 6.019
 • -823
 • 18.494
 • 30.977
 • 0
 • 618.999
 • 909.918
 • Begroting 2017
 • 9.250
 • 223.634
 • 232.884
 • 0
 • 100.000
 • 111.366
 • 56.190
 • 0
 • 42.491
 • 56.309
 • 1.770
 • 94.699
 • 53.581
 • 21.457
 • 0
 • 4.817
 • 528
 • 10.595
 • 19.944
 • 0
 • 573.744
 • 806.628
 • Begroting 2018
 • 9.250
 • 146.753
 • 156.003
 • 0
 • 100.000
 • 111.532
 • 37.373
 • 0
 • 43.641
 • 38.430
 • 1.770
 • 84.829
 • 51.955
 • 20.137
 • 0
 • 4.818
 • 264
 • 5.899
 • 17.456
 • 0
 • 518.103
 • 674.105
 • Begroting 2019
 • 9.250
 • 86.835
 • 96.085
 • 0
 • 100.000
 • 111.690
 • 30.022
 • 0
 • 43.766
 • 32.985
 • 1.770
 • 81.997
 • 48.826
 • 20.137
 • 0
 • 3.017
 • 0
 • 499
 • 7.874
 • 0
 • 482.582
 • 578.667
 • Begroting 2020
 • 9.250
 • 86.835
 • 96.085
 • 0
 • 100.000
 • 111.841
 • 27.944
 • 0
 • 43.766
 • 31.851
 • 1.770
 • 81.143
 • 45.697
 • 20.137
 • 0
 • 2.867
 • 0
 • 0
 • 1.507
 • 0
 • 468.522
 • 564.607

*)   Met ingang van 2017 nieuw BBV. Afschrijving ineens is niet meer mogelijk. Daarom afschrijving via de dekkingsreserve afschrijving.
**) Met ingang van 2016 is de categorie C vervallen. Is overgegaan naar categorie B.

*) De eindstand van de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) eind 2019 bedraagt € 86,8 miljoen. In dit bedrag is het structurele saldo van € 10,1 miljoen per jaar opgenomen. In het financieel kader (onderdeel 3.2) is bij de berekening van de VAR die kan worden ingezet dit saldo in de jaren 2015-2019 niet meegeteld. De in te zetten VAR bedraagt daarmee € 78,5 miljoen waarbij eveneens rekening gehouden is met de minimale stand van de VAR van € 10 miljoen.

bijlage 4 verloop voorzieningen – Voorzieningen per einde jaar

 • Bedragen x € 1.000,-
 • 1
 • 2
 • 3
 • 5
 • 6
 • 8
 • Bestuur en veiligheid
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Wachtgelden PS-leden
 • Verkeer en vervoer
 • Groot onderhoud waterwet
 • Groot onderhoud verhardingen en oevers
 • Water
 • Grondwaterplan
 • Landelijk Gebied
 • Risicovoorziening grondaankopen
 • Weidevogelcompensatie
 • Natuurpact gronden
 • Economie, toerisme en recreatie
 • Revolverende middelen e.d.
 • Afwikkeling stoomtrein
 • Cultuur, Taal en Onderwijs
 • Buma-legaten
 • Grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth
 • Jorritsma-Boschmafonds
 • Legaat van Harinxma thoe Sloten
 • Bedrijfsvoering
 • Groot onderhoud Provinsjehus
 • Vrijwillige mobiliteit personeel
 • Totaal Voorzieningen
 • Realisatie 2015
 • 7.999
 • 75
 • 1.329
 • 925
 • 308
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 4.050
 • 502
 • 160
 • 0
 • 491
 • 130
 • 22
 • 851
 • 408
 • 21.214
 • Begroting 2016
 • 7.999
 • 75
 • 1.055
 • 968
 • 319
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 7.300
 • 0
 • 160
 • 0
 • 491
 • 119
 • 23
 • 844
 • 408
 • 23.724
 • Begroting 2017
 • 7.999
 • 75
 • 800
 • 3.454
 • 322
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 7.075
 • 0
 • 160
 • 0
 • 491
 • 107
 • 23
 • 1.017
 • 408
 • 25.894
 • Begroting 2018
 • 7.999
 • 75
 • 576
 • 6.694
 • 325
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 6.900
 • 0
 • 160
 • 0
 • 491
 • 94
 • 22
 • 1.190
 • 408
 • 28.899
 • Begroting 2019
 • 7.999
 • 75
 • 421
 • 9.935
 • 328
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 6.800
 • 0
 • 160
 • 0
 • 491
 • 82
 • 22
 • 1.363
 • 408
 • 32.049
 • Begroting 2020
 • 7.999
 • 75
 • 267
 • 13.175
 • 332
 • 2.258
 • 1.373
 • 333
 • 6.700
 • 0
 • 160
 • 0
 • 491
 • 70
 • 22
 • 1.536
 • 408
 • 35.199

Overlopende passiva per einde jaar

 • Bedragen x € 1.000,-
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 9
 • Verkeer en vervoer
 • Programma Brede Doel Uitkering (BDU)
 • RSP Mobiliteitsfonds via SNN
 • Verdiepen langweerder wielen
 • Water
 • Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015
 • Milieu
 • Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu
 • Landelijk Gebied
 • Wadlopen
 • Life Alde Feanen N2000 voorbereiding
 • Nog af te sluiten weidevogelcompensatie
 • Economie, Toerisme en recreatie
 • RIPF Fryslan Fernijt II
 • Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF
 • Hartman energie BV kredietsubsidie
 • Vismigratie
 • Ruimte en wonen
 • RCW
 • SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies
 • Totaal Overlopende passiva
 • Realisatie 2015
 • 51.805
 • 140.201
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 63
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 201.887
 • Begroting 2016
 • 10.300
 • 136.778
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 0
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 156.896
 • Begroting 2017
 • 0
 • 122.590
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 0
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 132.408
 • Begroting 2018
 • 0
 • 115.035
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 0
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 124.853
 • Begroting 2019
 • 0
 • 110.110
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 0
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 119.928
 • Begroting 2020
 • 0
 • 105.233
 • 4
 • 31
 • 191
 • 113
 • 3.446
 • 1.395
 • 0
 • 466
 • 4.000
 • 38
 • 106
 • 28
 • 115.051

Totaal

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva
 • Realisatie 2015
 • 1,582,666
 • Begroting 2016
 • 1,090,538
 • Begroting 2017
 • 964.930
 • Begroting 2018
 • 827.857
 • Begroting 2019
 • 730.644
 • Begroting 2020
 • 714.856
Print deze pagina