Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva

De reserves en voorzieningen behoren, tezamen met de schulden (korte en lange termijn le­ningen), tot het vermogen van de provincie zoals dat in de jaarrekening in de balans tot uit­drukking wordt gebracht. Het vermogen geeft aan op welke wijze de activa van de provincie (bezittingen, etc.) zijn gefinancierd.

Reserves

De reserves vormen tezamen het eigen vermogen van de provincie. Daarbij wordt een onder­scheid gemaakt tussen de algemene reserves en de bestemmingsreserves. Het (positieve) jaar­rekeningresultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve onderdeel vrij aanwendbare reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen maken deel uit van het vreemd vermogen. Voorzieningen worden gevormd wegens:

  • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch re­de­lijkerwijs te schatten;
  • op de balansdatum bestaande risico's ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten;
  • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotings­ja­ren.

Overlopende passiva

Overlopende passiva maken deel uit van het vreemd vermogen. Overlopende passiva worden gevormd wegens:

  • van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden en waar een terugbetalingsverplichting op rust.

Voorzieningen en overlopende passiva maken geen deel uit van het eigen vermogen; er ligt een verplichting op naar derden toe. Voorbeelden hiervan zijn de doeluitkeringen die wij van andere overheden hebben ontvangen.

Hieronder wordt het verloop van de afzonderlijke reserves, de voorzieningen en overlopende pas­siva weergegeven.

Reserves per einde jaar

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Algemene reserve
Basis reserve9.2509.2509.2509.2509.2509.250
Variabele algemene reserve VAR *)310.226281.669223.634146.75386.83586.835
totaal319.476290.919232.884156.00396.08596.085
VAR inclusief rekeningsaldo 2015 € 21,3 mln
Bestemmingsreserve
Nuon besteedbaar deel27.2159.7750000
Nuon weerstandsbuffer100.000100.000100.000100.000100.000100.000
Nuon risicobuffer98.046111.194111.366111.532111.690111.841
Nuon inzet reserve125.98372.01256.19037.37330.02227.944
Nuon balansverkorting *)361.74600000
Nuon revolverende middelen beklemd38.11141.34142.49143.64143.76643.766
Dekkingsreserve afschrijvingen *)56.32856.30938.43032.98531.851
Aankoop natuurterreinen1.7701.7701.7701.7701.7701.770
Reserve Van Harinxmakanaal118.588103.54694.69984.82981.99781.143
Reserve BDU44.23653.58151.95548.82645.697
Natuurpact24.81824.13121.45720.13720.13720.137
Frictiepost55500000
Gebiedsbudget5.7026.0194.8174.8183.0172.867
Jaarovergang structurele budgetten1-82352826400
Tijdelijke budgetten categorie A46.14518.49410.5955.8994990
Tijdelijke budgetten categorie B **)80.42030.97719.94417.4567.8741.507
Tijdelijke budgetten categorie C **)10.99000000
totaal1.040.088618.999573.744518.103482.582468.522
Totaal reserves1.359.564909.918806.628674.105578.667564.607

*)   Met ingang van 2017 nieuw BBV. Afschrijving ineens is niet meer mogelijk. Daarom afschrijving via de dekkingsreserve afschrijving.
**) Met ingang van 2016 is de categorie C vervallen. Is overgegaan naar categorie B.

*) De eindstand van de Vrij Aanwendbare Reserve (VAR) eind 2019 bedraagt € 86,8 miljoen. In dit bedrag is het structurele saldo van € 10,1 miljoen per jaar opgenomen. In het financieel kader (onderdeel 3.2) is bij de berekening van de VAR die kan worden ingezet dit saldo in de jaren 2015-2019 niet meegeteld. De in te zetten VAR bedraagt daarmee € 78,5 miljoen waarbij eveneens rekening gehouden is met de minimale stand van de VAR van € 10 miljoen.

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
1Bestuur en veiligheid
Waardeoverdracht pensioenen GS leden7.9997.9997.9997.9997.9997.999
Wachtgelden PS-leden757575757575
2Verkeer en vervoer
Groot onderhoud waterwet1.3291.055800576421267
Groot onderhoud verhardingen en oevers9259683.4546.6949.93513.175
3Water
Grondwaterplan308319322325328332
5Landelijk Gebied
Risicovoorziening grondaankopen2.2582.2582.2582.2582.2582.258
Weidevogelcompensatie1.3731.3731.3731.3731.3731.373
Natuurpact gronden333333333333333333
6Economie, toerisme en recreatie
Revolverende middelen e.d.4.0507.3007.0756.9006.8006.700
Afwikkeling stoomtrein50200000
8Cultuur, Taal en Onderwijs
Buma-legaten160160160160160160
Grafiekcollectie Knecht-Drenth000000
Uitbr/instandh grafiekcollectie Knecht-Drenth491491491491491491
Jorritsma-Boschmafonds130119107948270
Legaat van Harinxma thoe Sloten222323222222
Bedrijfsvoering
Groot onderhoud Provinsjehus8518441.0171.1901.3631.536
Vrijwillige mobiliteit personeel408408408408408408
Totaal Voorzieningen21.21423.72425.89428.89932.04935.199

Overlopende passiva per einde jaar

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
2Verkeer en vervoer
Programma Brede Doel Uitkering (BDU)51.80510.3000000
RSP Mobiliteitsfonds via SNN140.201136.778122.590115.035110.110105.233
Verdiepen langweerder wielen444444
Water
3Fries Bestuursakkoord Waterketen 2010-2015313131313131
Milieu
4Startsubsidie bestuurlijke strafbeschikking milieu191191191191191191
Landelijk Gebied
5Wadlopen113113113113113113
Life Alde Feanen N2000 voorbereiding3.4463.4463.4463.4463.4463.446
Nog af te sluiten weidevogelcompensatie1.3951.3951.3951.3951.3951.395
6Economie, Toerisme en recreatie
RIPF Fryslan Fernijt II6300000
Topattractie Subs Toerisme Natuurlijk STINAF466466466466466466
Hartman energie BV kredietsubsidie4.0004.0004.0004.0004.0004.000
Vismigratie383838383838
9Ruimte en wonen
RCW106106106106106106
SCW Secretariaat Stuurgroep Waddenprovincies282828282828
Totaal Overlopende passiva201.887156.896132.408124.853119.928115.051

Totaal

Bedragen x € 1.000,-
Realisatie 2015
Begroting 2016
Begroting 2017
Begroting 2018
Begroting 2019
Begroting 2020
Totaal reserves, voorzieningen en overlopende passiva1.582.6661.090.538964.930827.857730.644714.856