Bijlage 11: Tarieventabel 2017, behorende bij de legesverordening Fryslân 2010

De tabel omvat alle tarieven die op grond van de legesverordening provincie Fryslân 2010 bij het in behandeling nemen van een aanvraag geheven worden.

Omschrijving
Tarief
1a. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van fotokopieën van tot het provinciaal archief behorende stukken, met uitzondering van die waarvoor in deze bijlage een afzonderlijk tarief is opgenomen, bedraagt per kopie:
- zwart/wit enkelzijdig€0,05
- zwart/wit dubbelzijdig€0,10
- kleur enkelzijdig€0,15
- kleur dubbelzijdig€0,30
Noot: kosten lager dan € 12,50 worden niet in rekening gebracht
b. het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om afgifte van een door middel van lichtdruk verkregen kopie van tot het provinciaal archief behorende tekeningen bedraagt per kopie:
- A0 formaat€8,00
- A1 formaat€5,00
- A2 formaat€3,00
Noot: kosten lager dan € 20 worden niet in rekening gebracht

Omschrijving
Tarief
1Grondwater
1.1het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge artikel 6.4 Waterwet bedraagt:
a.    een vast bedrag naar de klasse volgens het hierna volgend schema:
Klasse-indeling
(gezamenlijke) hoeveelheid te onttrekken en/of te infiltreren water in m3 per jaar
1 tot 250.000€3.677,00
250.000 en meer€7.354,00
b.    het tarief wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van€563,00
1.2het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een vergunning als bedoeld bij 1.1 bedraagt:
a.   voor zover deze aanvraag betrekking heeft op een vergroting van de hoeveelheid te onttrekken grondwater: de leges vermeld bij 1.1, te berekenen op basis van de verhoging van de hoeveelheid te onttrekken grondwater;
b.   in de overige gevallen, wegens publicatiekosten, een bedrag van€563,00
De aanvrager wordt vóór het in behandeling nemen van de vergunningaanvraag in kennis gesteld van het bedrag genoemd onder a.
1.3voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van een koude- en warmteopslagsysteem (wko-systeem) wordt wegens de kosten van publicatie een tarief in rekening gebracht van€563,00
2Ontgrondingen
2.1het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland, dan wel een aanvraag om wijziging van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenverordening Friesland bedraagt:
a.  voor ontgrondingen waarop artikel 5 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is€1.678,00
b.  voor ontgrondingen waarop artikel 4 van de Ontgrondingenverordening Friesland van toepassing is:
1.   voor primaire ontgrondingen als bedoeld in paragraaf 3.2.2 van de Ontgrondingenverordening Friesland, waarbij bodemmateriaal wordt gewonnen:
- minder dan 500.000 m3 bodemmateriaal€3.814,00
- van 500.000 tot en met 1.000.000 m3 bodemmateriaal€5.887,00
- meer dan 1.000.000 m3 bodemmateriaal€8.830,00
2.   voor overige ontgrondingen, waarbij:
- geen of minder dan 3.000 m³ bodemmateriaal vrijkomt€2.425,00
- ten minste 3.000 m3 maar minder dan 10.000 M³ bodemmateriaal vrijkomt€2.910,00
- 10.000 m3 of meer bodemmateriaal vrijkomt€3.354,00
2.2het tarief vermeld bij 2.1.b wordt wegens publicatiekosten verhoogd met een bedrag van€563,00
2.3het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van de tenaamstelling van een vergunning ingevolge de Ontgrondingen-verordening Friesland bedraagt€595,00
2.4het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlening van een machtiging als bedoeld in artikel 12 van de Ontgrondingenwet bedraagt€1.678,00
3Vaarwegen
a.  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing van het verbod opgenomen in artikel 19 Vaarwegenverordening Fryslân en een daarmee annex zijnde aanvraag om toestemming als bedoeld in artikel 1.21 van het Binnenvaartpolitiereglement voor één of meer reizen vallende in één kalenderjaar bedraagt€70,00
b.  het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing van alle overige in de Vaarwegenverordening Fryslân vervatte verbodsbepalingen bedraagt
-       indien de totale projectkosten < € 50.000€151,00
-       indien de totale projectkosten ≥ € 50.000€664,00
c.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor toestemming/ontheffing voor alle andere overige artikelen genoemd in het Binnenvaartpolitiereglement (art. 7 van de scheepvaartverkeerswet) bedraagt€83,00
d.  voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van€21,00
4Wegen
a.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing ingevolge artikel 9.1 van de Regeling Voertuigen voor niet-gekentekend langzaam verkeer, o.a. landbouwvoertuigen, betrekking hebbende op provinciale wegen bedraagt.€66,00
Noot: De ontheffing wordt voor maximaal drie jaar verleend
b.   vervallen
c.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing ingevolge artikel 10 van de Wegenverkeerswet 1994 bedraagt€79,00
d.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens de Wegenverordening provincie Fryslân bedraagt€151,00
e.   het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing krachtens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en voor overige ontheffingen krachtens de Wegenverkeerswet 1994 en de Regeling Voertuigen bedraagt€66,00
f.    het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een ontheffing als bedoeld bij a, c, d of e bedraagt 50% van het tarief behorende bij de aanvraag (niet zijnde een wijziging)
g.   voor het in behandeling nemen van een tweede of volgende aanvraag welke bij één beschikking worden ingewilligd wordt het tarief verminderd met een bedrag van€21,00
5Wadlopen
5.1het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de “Wadloopverordening 1996” bedraagt voor:
a.    rechtspersonen die per jaar tot 1000 wadlopers begeleiden€771,00
b.    rechtspersonen die per jaar 1000 tot 5000 wadlopers begeleiden€2.325,00
c.    rechtspersonen die per jaar 5000 of meer wadlopers begeleiden€3.882,00
d.    voor natuurlijke personen€110,00
De leges verschuldigd op basis van a. b. of c. mogen in drie jaarlijkse termijnen betaald worden. Voor de reeds verstrekte vergunningen in 2015/2016 blijven de tarieven van respectievelijk 2015/2016 gelden.
5.2het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 6 van de ”Wadloopverordening 1996” voor natuurlijke en rechtspersonen bedraagt€60,00
5.3op verzoek van de belanghebbende wordt het jaarlijks te betalen bedrag gerestitueerd wanneer er het hele jaar geen gebruik meer gemaakt wordt van de vergunning.
6Nadeelcompensatieverordening
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om nadeelcompensatie of schadevergoeding krachtens de aanvullingen op de Algemene wet bestuursrecht voor Nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten worden geen leges in rekening gebracht.
7Algemeen tarief
het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning, een ontheffing of een andere beschikking, vereist op grond van een provinciale verordening, een provinciaal reglement of enig ander wettelijk voorschrift, in deze tarieventabel niet afzonderlijk genoemd, bedraagt€112,00

Omschrijving
Tarief
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in deze rubriek. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.
1Bouwactiviteiten
onder „bouwkosten” wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
1.0Aanpassing bouwkosten
indien de aanneemsom of de kostenraming als bedoeld onder „bouwkosten” niet of tot een te laag bedrag is opgegeven, geven Gedeputeerde Staten toepassing aan artikel 11 tweede lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
1.1Schetsplan/vooroverleg
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 25% van het tarief dat zou voortvloeien uit onderdeel 1.2 indien sprake zou zijn van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo.
1.2Bouwen van een bouwwerk
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor het bouwen van een bouwwerk:
- indien de bouwkosten minder dan € 20.000 bedragen€375,00
- € 375 vermeerderd met 1,1% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 20.000, doch niet meer dan € 50.000
- € 705 vermeerderd met 1,0% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 50.000, doch niet meer dan € 100.000
- € 1.205 vermeerderd met 0,9% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 100.000, doch niet meer dan € 400.000
- € 3.905 vermeerderd met 0,75% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 400.000, doch niet meer dan € 1.000.000
- € 8.515 vermeerderd met 0,65% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 1.000.000, doch niet meer dan € 5.000.000
- € 34.905 vermeerderd met 0,55% van de bouwkosten voor zover de bouwkosten meer bedragen dan € 5.000.000, doch niet meer dan € 25.000.000
- indien de bouwkosten meer dan € 25.000.000 bedragen€149.487,00
Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo voor een op basis van een schetsplan uitgewerkt bouwplan in behandeling wordt genomen, worden de leges die zijn geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan als bedoeld in onderdeel 1.1 verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in dit onderdeel.
1.3Extra welstandstoets
het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, Wabo wordt verhoogd in verband met een extra toetsing aan welstandscriteria indien zich tijdens de beoordeling van de aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, met de werkelijke kosten van de welstandcommissiede wer-kelijke kosten van de welstand commissie
1.5Achteraf ingediende aanvraag
indien de in onderdeel 1.2 bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit wordt de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges verhoogd met 10%.
2Planologisch strijdig gebruik
het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, Wabo€242,00
3Aanlegactiviteit
onder “aanlegkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten (exclusief omzetbelasting)
3.1Uitvoering werk/werkzaamheden
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, Wabo voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald€180,00
4Sloopactiviteiten
onder “sloopkosten” wordt verstaan: de aannemingssom (exclusief omzetbelasting) als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, Uniforme administratie voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten (exclusief omzetbelasting)
4.1Slopen bouwwerk
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, Wabo voor het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, dan wel als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onderdeel a, Wabo voor het slopen van een bouwwerk voor zover daarvoor krachtens provinciale of gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing vereist is€96,00
5Uitweg/inrit
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, Wabo voor het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg€101,00
6Kapactiviteiten
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder g, Wabo voor het vellen of doen vellen van houtopstand€32,00
7Handelsreclame
7.1het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in:
a.     artikel 2.2, eerste lid, onder h, Wabo voor het op of aan een onroerende zaak maken of voeren van handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats€77,00
b.     artikel 2.2, eerste lid, onder i, Wabo voor het als eigenaar, beperkt zakelijk gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat op of aan die onroerende zaak handelsreclame wordt gemaakt of gevoerd met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke plaats€77,00
8Omgevingsvergunning in twee fasen
8.1het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning in twee fasen als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, Wabo ter zake van de:
a.     eerste fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de eerste fase wordt gedaan
b.     tweede fase, het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel voor de vergunning(en) waarvoor de aanvraag voor de tweede fase wordt gedaan
9Beoordeling bodemrapport
onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:
a.     voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport€64,00
b.     voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport€58,00
10Geringe wijziging
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project€79,00
11Algemeen tarief
11.1het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wabo indien daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen€115,00
11.2onderdeel 11.1 heeft geen betrekking op aanvragen voor beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer.

De berekening is gebaseerd op de tarieventabel 2016 met een indexering van 0,9%, naar boven afgerond op hele euro’s.