Bijlage 10: Overzicht periodieke subsidies begroting 2017

Begroting

Inleiding

De provincie mag volgens de hoofdregel van artikel 4:23, eerste lid Algemene wet bestuursrecht (Awb) slechts een subsidie verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. De Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2013 (hierna: ASV) is een door Provinciale Staten vastgesteld wettelijk voorschrift dat beleidsmatige en budgettaire buitengrenzen formuleert met betrekkig tot de subsidieverstrekking. De ASV heeft de volgende subsidies benoemd: projectsubsidies, boekjaarsubsidies en incidentele subsidies. Omdat in de ASV niet de subsidiabele activiteiten zijn geregeld vormt de ASV geen wettelijke grondslag op basis waarvan subsidie verstrekt kan worden in de zin van de Awb. Artikel 4:23, derde lid, aanhef en onder c Awb biedt in deze uitkomst. Dit artikel maakt een uitzondering op de hoofdregel die een wettelijke grondslag vereist indien de begroting de subsidie-ontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. Daarnaast worden in het zelfde artikel, derde lid onder d, incidentele subsidies uitgezonderd van de hoofdregel mits deze voor ten hoogste vier jaren worden verstrekt.

Om te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4:23, derde lid Awb zijn in de subsidiestaat de boekjaarsubsidies opgenomen en de projectsubsidies welke zonder wettelijke grondslag voor meer dan vier jaar worden verstrekt.

Boekjaarsubsidies
In de ASV is bepaald dat de provincie op aanvraag aan een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid een boekjaarsubsidie kan verstrekken. Een boekjaarsubsidie wordt per kalenderjaar verstrekt voor een periode van maximaal vier aaneengesloten jaren, waarbij de hoogte van de subsidiebedrag gerelateerd kan zijn aan een bepaald niveau van activiteiten.

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen
Ingaande begroting 2013 is de informatie over de begrote financiële bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen opgenomen in de paragraaf verbonden partijen.

Boekjaarsubsidies (bedragen x € 1.000,-).

De in deze subsidiestaat opgevoerde bedragen zijn ontleend aan begroting 2016. In de gepresenteerde bedragen is ook rekening gehouden met tijdelijke aanvullingen, ook al worden die uit andere budgetten bekostigd. Daarnaast wordt rekening gehouden met de prijsontwikkeling zoals vastgesteld in de richtlijnen begroting. Voor begroting 2016 is deze op 1,25% gesteld.

Subsidiestaat

 • Progr
 • 2
 • 2
 • 4
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 5
 • 6
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 7
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • 8
 • Bel.
 • veld
 • 4
 • 5
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 4
 • 2
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 3
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • 4
 • Subsideontvanger
 • ROCOV
 • Fietsersbond
 • Friese Milieufederatie
 • IVN consulentschap Fryslân
 • It Fryske Gea
 • Bond van Friese Vogelwachten (BFVW)
 • Faunabeheereenheid Fryslân
 • St. Landschapsbeheer Friesland
 • Vereniging Noardlike Fryske Wâlden
 • Stichting Mar en Klif
 • St. Doarpswurk
 • St. Merk Fryslân
 • Fries Sociaal Planbureau
 • Fries Samenwerkings-verband Uitkeringsgerechtigden
 • Stichting Hoor Friesland
 • VG-Belangen Platform Fryslân
 • St. Friese Ouderenbonden
 • Solidair Friesland
 • Humanitas district Noord
 • COC Friesland
 • Tûmba
 • PKN noord
 • Zorgbelang Fryslân
 • St. Sport Fryslan
 • CIOS
 • Friese Sporten: Koninklijke Nederlandse Kaats Bond
 • Friese sporten Watersport-vereniging Sneek (Sneekweek)
 • St. Foar de neiteam
 • Dambûn Fryskspul
 • Frysk Ljeppersboun
 • Topsport steunpunt noord
 • Oerol Festival
 • TeaterselskipTryater
 • St. Keunstwurk
 • ’n Meeuw
 • St. Keunstwurk:De Fulkaan
 • Centrum voor Film in Friesland
 • Frysk Skipfeartmuseum
 • Natuurmuseum Fryslân
 • St. Het Fries Museum
 • FryskLânbou Museum
 • Museumstifting Fryslân
 • St. Bevrijdingsfestival Fryslân
 • Bibliotheekservice Fryslân
 • St. Friesland Pop
 • Popfabryk
 • Stichting Kulturele Haadstêd 2018
 • St. Monumentenwacht Friesland
 • St. De FryskeMole
 • St. Alde FryskeTsjerken
 • St. Steunpunt Monumentenzorg Fryslân
 • St Tsjerkepaad
 • St. UtjouwerijFryskToaniel (STUFT)
 • Ried fan de Fryske Beweging
 • FryskeRie
 • It Frysk Amateur Toaniel (IFAT)
 • Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje (AFUK)
 • St. Stellingwarver Schrieversronte
 • St. Ons Bildt
 • Frysk Literêr Tydskrift “De Moanne”
 • St. Hispel Frysk Literêr Tydskrift Ensafh
 • St. Gysbert Japicx-hûs
 • Cedin Frysk Bernetydskrift “Tsjek”
 • Cedin Frysk Jongereintydskrift “LinKk”
 • St. It Skriuwersboun
 • Cedin Fryske skoalleradio en TV
 • Europees BurofoarLytseTalen (EBLT)
 • Fryske Akademy
 • Sintrum Frysktalige Berne-opfang (SFBO)
 • Cedin Taalsintrum Frysk
 • Stenden learare-oplieding Frysk yn it primêr ûnderwiis (Pabû)
 • NHL learare-oplieding Frysk yn it primêr ûnderwiis (Pabû)
 • NHL learare-oplieding Frysk yn it fuortset ûnderwiis
 • NHL Kennis en Bedrijfnetwerk taalcoördinatoren
 • Mercator Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens
 • Doelstelling
 • ROCOV Fryslân komt op voor de belangen van de reizigers in het openbaar vervoer in Fryslân. Iedere provincie in Nederland heeft een ROCOV. De basis voor deze overleg- en adviestaak is vastgelegd in de Wet Personenvervoer 2000. Het werk van ROCOV Fryslân bestaat uit het voeren van overleg met de provincie en met de vervoerbedrijven en het geven van adviezen aan deze partijen over allerlei kwaliteitsaspecten van het openbaar vervoer in Fryslân. ROCOV Fryslân is een onafhankelijke stichting. In deze stichting zijn de volgende belangenorganisaties vertegenwoordigd:
 • ROVER Fryslân, Stichting Friese Ouderenbonden (SFO),
 • Vrouwenorganisaties, gehandicaptenorganisatie ( Ango) en de kleine Friese dorpen. (Doarpswurk) De stichting wordt gerund door vrijwilligers.
 • De bond heeft als doelstelling het bevorderen van die vormen van vervoer die veilig zijn en het milieu sparen (het ijveren voor meer fietsmogelijkheden, mogelijkheden voor voetgangers en openbaar vervoer). Het is mede een provinciaal belang de bond (afdeling Friesland) in zijn hierop gerichte werkzaamheden te steunen.
 • De werkzaamheden van de functionarissen van de St. Friese Milieufederatie vormen een nuttige aanvulling op de eigen provinciale bemoeienissen met milieuaangelegenheden, mede gelet op de eigen invalshoek van waaruit de stichting deze aangelegenheden benadert. Voorts is het vanuit een oogpunt van subsidiëring gewenst om bij een veelheid van milieu- en natuurbeschermingsorganisaties in de provincie met één centraal adres te maken te hebben.
 • In de transitie van natuur en milieu educatie (NME) en het uitvoering geven aan het Akkoard Fan Earnewâld, een samenwerkingsafspraak van alle natuurorganisaties en de provincie op het gebied van NME,  vervult IVN een voortrekkersrol. Via bijeenkomsten, arrangementen, trainingen en workshops nodigt IVN beroepskrachten en vrijwilligers uit om mee te gaan in deze transitie, zodat NME als een deskundige organisatie ingezet wordt bij het betrekken van (school)kinderen, jongeren en volwassenen bij hun leefomgeving. IVN zet zijn kennis en ervaring in om mensen met hoofd, hart en handen de leefomgeving te laten ervaren en waarderen.
 • De vereniging It Fryske Gea heeft als doel de biodiversiteit in Fryslân te behouden, te herstellen en te ontwikkelen, en de (cultuurhistorische) monumenten, die deel uitmaken van een natuurgebied of natuurwaarden bezitten of landschappelijk van belang zijn, te behouden. It Fryske Gea streeft naar natuurbescherming in brede zin. Zij doet dit ondermeer door het gericht beheren van haar terreinen.
 • Het bevorderen van agrarisch natuur- en landschapsbeheer door ondersteuning van agrarische natuurverenigingen (ANV’s), door stimulering van samenwerking met andere maatschappelijke organisaties en door advisering van de overheid. Begeleiding en professionalisering ANV’s en gebiedscoördinatoren. Kennisuitwisseling ANV’s en gebieds coördinatoren. Organiseren weidevogelkennisdag. Opzetten registratiesysteem weidevogelmonitoring samen met de BFVW
 • Het beheer van inheems beschermde diersoorten en het voorkomen van belangrijke schade aan landbouwgewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren of schade aan de fauna.
 • Het LBF heeft als oogmerk het behoud en versterking van het Friese landschap in al haar facetten alsmede soortenbescherming. Hiervoor ontvangt LBF jaarlijkse een budgetsubsidie uit de provinciale middelen en was een doeluitkering van het rijk via het ILG opgenomen. Deze laatste is als gevolg van het Natuurakkoord weggevallen vanaf 2013
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden
 • Bevorderen van het behoud, beheer, draagvlak en bekendheid van de waarden van het Nationaal Landschap Súdwest Fryslân
 • Bevordering van de leefomstandigheden op het platteland. Het bieden van begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie en ondersteuning t.b.v. vrijwilligers, verenigingen, dorpshuizen, plaatselijk belang en gemeenten in Fryslân.
 • Merk Fryslân is de regiomarketingorganisatie van de provincie Fryslân die invulling geeft aan een overkoepelende regiomarketingstructuur in de provincie. De stichting werkt primair aan de toeristische marketing en promotie, ondersteunt productontwikkeling en het gastheerschap van Friesland. De Waddeneilanden worden hierbij als apart merk vermarkt. Daarnaast deelt de stichting haar marketingkennis met de stakeholders op de domeinen wonen, werken en studeren. Om de regiomarketing te realiseren, is samenwerking met de ondernemers, gemeenten, provincie en andere stakeholders onontbeerlijk.
 • Begeleiding, kadervorming, documentatie, informatie, onderzoek en studie, verbinden van partijen, ondersteuning van gemeenten bij de ontwikkelingen rond de wet maatschappelijke ondersteuning, welzijn nieuwe stijl en aanpalende terreinen. De uitvoering van de telefonische dienstverlening (voorheen door Sensoor Fryslân) is met ingang van januari 2010 overgegaan naar de Stichting Partoer.
 • De instelling vervult een platformfunctie cq steunfunctie t.b.v. lokale steunpunten voor uitkeringsgerechtigden en richt zich op belangenbehartiging en participatie van deze doelgroep in de samenleving.
 • De instelling stelt zich tot taak de integratie en participatie van doven en slechthorenden te bevorderen.
 • Het platform is de koepel van ouderverenigingen voor verstandelijke gehandicapten in Friesland en behartigt als cliëntenorganisatie de belangen voor mensen met een verstandelijke handicap.
 • De stichting is een koepelorganisatie van ouderenbonden in Fryslân en richt zich op belangenbehartiging en participatie van ouderen in Fryslân
 • Het maatschappelijke activeringswerk stelt zich ten doel leden van de eigen achterban te activeren om maatschappelijk activeringswerk op diverse plaatsen in de samenleving te verrichten.
 • Het maatschappelijke activeringswerk stelt zich ten doel leden van de eigen achterban te activeren om maatschappelijk activeringswerk op diverse plaatsen in de samenleving te verrichten.
 • De instelling richt zich op de emancipatie van homoseksuelen (homo’s, lesbiennes, biseksuelen en transseksuelen) in Fryslân.
 • 1) Het leidende beginsel in het werk van deze instelling is het actief uitdragen van wereldburgerschap. Wezenlijk hiervoor is dat daarin mensenrechten mondiaal – hier en elders - centraal staan. Het wereldburgerschap heeft als uitgangspunt dat een mens niet alleen deel uitmaakt van zijn eigen gemeenschap, maar ook van een internationale, morele gemeenschap.
 • 2) Het Meldpunt Discriminatie Tumba houdt zich bezig met het voorkomen, signaleren en bestrijden van discriminatie in de breedste zin des woords.
 • Het maatschappelijke activeringswerkstelt zich ten doel leden van de eigen achterban te activeren om maatschappelijk activeringswerk op diverse plaatsen in de samenleving te verrichten.
 • Het platform behartigt de belangen van patiënten/ consumenten/cliënten/burgers op het terrein van gezondheidzorg, zorg en welzijn en verricht daarnaast ondersteunende en coördinerende werkzaamheden voor de lidorganisaties.
 • Expertisecentrum op het gebied van sport, ter ondersteuning van sportbonden en -verenigingen, gemeenten, onderwijs, instellingen en bedrijven in Fryslân, inclusief aangepast sporten.
 • Het betreft deelname in het project Fryske Sport yn dyn Klasse
 • Verhogen deelname aan het kaatsen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het kaatsen in het algemeen.
 • De provincie verleent een bijdrage in de organisatiekosten van de Sneekweek
 • Verhogen deelname aan het skûtsjesilen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het skûtsjesilen in het algemeen.
 • Verhogen deelname aan het Frysk damjen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het Frysk damjen in het algemeen.
 • Verhogen deelname aan het fierljeppen (door jongeren) en bevordering bekendheid van het fierljeppen in het algemeen.
 • Individuele en collectieve begeleiding en ondersteuning van Friese sporttalenten. Topsportprogramma’s van verschillende sportdisciplines.
 • Breed kultureel festival op Skylge
 • Befoardering fan it jeugdteater troch subsydzje oan in twa talich selskip.
 • Ondersteunen van instellingen en samenwerkingsverbanden in de kunstensector en het bemiddelen tussen kunst en publiek. Naast de structurele subsidie krijgt men ook een tijdelijke bijdrage voor de BounFryskToaniel, Dance Explosion en de Kommisje Dûns.
 • Kwalitatief hoogwaardige scholing aan jong theatertalent uit Fryslân (12-18 jaar).
 • Beoogd resultaat van deze subsidie isdat jong (muziek) talent in Fryslân de kans krijgt zich op verschillende niveaus in een doorgaande lijn te ontwikkelen. De focus ligt daarbij op muziek, maar voor cross overs of multidisciplinaire projecten is zeker ook ruimte.
 • De subsidie is bestemd voor het steunpunt film en voor filmvertoningen van algemeen provinciaal belang, incl. Filmfestival.
 • It Frysk Skipfeartmuseum levert in wezenlike bydrage fan provinsjaal belang ta fermeardering fan de kennis oer de histoary fan de FryskeSkipfeart en saken dy’t dêr anneks mei binne.
 • Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van de kennis van de natuur. Het werkgebied van het museum omvat de gehele provincie Friesland.
 • It Frysk Museum is i tsintrale kultuerhistoarysk museum foar de hiele provinsje en levert as sadanich in wezenlike bydrage ta fermeardering fan de kennis dy’t foar it ferline tigewichtich is.
 • Het museum levert een wezenlijke bijdrage aan de vermeerdering van kennis over een typisch Friese bedrijfstak: de landbouw.
 • De instelling levert ondersteuning aan de kleine musea en oudheidskamers.
 • Het festival richt zich op bewustwording m.b.t. mensenrechten en de multiculturele samenleving.
 • Dit betreft een subsidie voor de Centrale Bibliotheekdienst. Doel is het leenverkeer van Friestalige boeken te bevorderen. De dekking vindt plaats uit de rijksbijdrage voor de bevordering van de Friese taal en cultuur. Ook voert Bibliotheekservice Fryslân de taken uit van het voormalige Anna Blamanhus: ontsluiting archiefinspectie
 • Nieuwe programma’s op het terrein van talentontwikkeling en de ontwikkeling van de popinfrastructuur.
 • Een sterke, toekomstbestendige provinciale basisinfrastructuur realiseren die wezenlijk bijdraagt aan producties op het gebied van taal, cultuur en/of onderwijs en die ondersteuning biedt op de genoemde gebieden, zodat wordt bijgedragen aan het vormen en ontwikkelen van een open, Friese Mienskip
 • Is een overeenkomst gesloten tussen de gemeente Leeuwarden , de provincie Fryslân en de stichting
 • Kulturele Haadstêd 2018 om een tweetal programma’s in samenhang uit te voeren: het programma uit de samenwerkingsagenda (dat bestaat uit meer dan 30 projecten, waaronder een groot aantal faciliterende projecten voor het programma 2018) en het programma 2018 (dat bestaat uit de circa 40 events uit het bidbook plus de projecten uit de open programma’s voor 2018). Door deze koppeling te leggen kan integraal en met vereende kracht gewerkt worden aan de drie meest belangrijke urgenties in onze regio: armoedebestrijding, onderwijs en werkgelegenheidsbevordering.
 • Inspectie van de bij de Monumentenwacht aangesloten monumenten.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale molens.
 • Beheer en behoud van de bij de stichting in bezit zijnde monumentale kerken.
 • Onbetaalde dienstverlening voor gemeenten, monumentenorganisaties en particulieren op het gebied van monumentenzorg, waaronder herbestemming, archeologie en cultuurhistorie. Het bieden van een platformfunctie voor de monumentenzorg.
 • Verzorgen en bekendmaken van openstelling en evenementen in honderden Friese kerkgebouwen op de zaterdagen in de zomermaanden.
 • Fersterking fan it Frysk troch de utjefte fan Frysktalige toaniel tekstboekjes.
 • It bewarjen en befoarderjen fan de Fryske identiteit, taal en kultuer.
 • De Fryske Rie underhâldt kontakten tusken Fryslân en Noard- en East Fryslân ynDutslân. De Fryske Rie organisearet utwisselings en befoardert dermei ynterfryske kontakten.
 • Aktiviteiten op itmêd fan it Fryske Amateurtoaniel.
 • It stypjen fan aktiviteitenyn de folwoeksene-edukaasje wat de Fryske taal oanbelanget. It giet hjir om it trochbeteljen fan it bedrach dat hjirfoar yn de Rykspost foar it fuortsterkjen fan de Fryske taal en kultuer opnommen is. Draachflakferbreedzjen/ fersterkjen fan de Fryske taal yn alle sektoren fan it maatskippelik libben. Ynformaasjefoarsjenning en algemiene promoasje fan 'e Fryske taal.
 • It ynstânhâlden en befoarderjen fan de Stellingwarver taal en kultuer. It dwaan fan:
 • a. taalûndersyk.
 • b. taalkundichûndersyk.
 • De stifting stelt him ta doel itBildtsk as libbene streektaal en itBildtsk eigene te hanthavenjen en te befoarderjen.
 • In eigentiids opinyblêd dat der neistribbet in bydrage te leverjen oan it ynlibben hâlden fan kultuer en taal yn Frysl6an sûnder ûndergeskikt te wezen oan in bepaalde (maatskiplike) ideologie.
 • Ensafh is in Fryskliterêr (ynternet)tiidskrift en hat de ambysje om in (digitaal) literatuerplein te wezen.
 • Fuortsterkjen fan it Frysk en meartaligens, yn it bysûnder fanwege de betsjutting fan Gysbert Japicx foar it skreaune Frysk (it taalerfgoed) fan hjoed-de-dei.
 • Befoarderjen fan Fryske taal ûnder bern.
 • Befoarderjen fan Fryske taal ûnder jongerein.
 • It besterkjen fan de Fryskeliteratuer en kultuer.
 • De programma's fan de Fryskeskoalle- radio en televyzjestypje it Fryskynitbasisûnderwiis.
 • Fuortsterking fan de relaasje tusken Europeeske fûnsen (Culture, Erasmus forAll, Interreg) &belied (ekfia NPLD) mei it belied & praktyk fan de Fryske en Nedersaksyske Taal- en Kultuer-organisaasjes.
 • a. Stifting, dy't har taleit op it wittenskiplik ûndersyk en ûnderwiis yn en oangeande Fryslân en synmienskip, skiednis, taal en kultuer.
 • b. Bydrage ûnderwiiskundige taak F.A. oan de Universiteit fan Amsterdam.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • It ta stân bringen fan in trochgeande learline Frysk fan pjutteboartersplak/berneopfang oant en mei akademysk ûnderwiis, yn it ramt fan in meartalich model.
 • Bedrag
 • Begroting 2017
 • 39
 • 500
 • 181
 • 803
 • 93
 • 208
 • 244
 • 47
 • 47
 • 608
 • 1.168
 • 1.494
 • 278
 • 240
 • 10
 • 39
 • 8
 • 7
 • 79
 • 173
 • 14
 • 491
 • 720
 • 25
 • 45
 • 5
 • 7
 • 7
 • 7
 • 326
 • 262
 • 302
 • 1.461
 • 227
 • 52
 • 127
 • 300
 • 682
 • 2.844
 • 189
 • 187
 • 27
 • 3.062
 • 153
 • 52
 • 2.000
 • 263
 • 90
 • 201
 • 222
 • 15
 • 17
 • 19
 • 5
 • 10
 • 854
 • 47
 • 2
 • 72
 • 35
 • 9
 • 16
 • 16
 • 4
 • 100
 • 10
 • 1.066
 • 567
 • 758
 • 63
 • 63
 • 111
 • 37
 • 200
 • Toelichting
 • Dit bedrag is exclusief opdracht werkzaamheden Friese IJsselmeerkust
 • heeft betrekking op periode 2017-2020
 • heeft betrekking op periode 2017-2020
 • Bestaat uit een boekjaarsubsidie van € 650.500 en een tijdelijke subsidie van € 530.000
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie incidenteel met € 122.500 verhoogd.
 • Betreft een incidentele subsidie voor het jaar 2017
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie met 300.000 verhoogd, waarvan 250.000 onder voorbehoud akkoord PS in september 2016 betreffende de beleidsbrief Mei hert holle en hannen
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie incidenteel met €33.100 verhoogd.
 • Extra verplichtingen m.b.t. het uitwerken van resultaten 1, 4 en 5.
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie incidenteel met € 50.000 verhoogd
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie incidenteel met € 20.000 verhoogd
 • Een deel van het takenpakket is overgegaan naar stichting steunpunt Monumentenzorg.
 • Voor 2016 wordt het bedrag met €150.000 verhoogd met tijdelijke middelen ten bevoeve van de restauratie van rijksmonumenten.
 • Voor 2016 wordt het bedrag met €150.000 verhoogd met tijdelijke middelen ten bevoeve van restauratie en beheer van rijksmonumenten.
 • Deze stichting heeft een deel van het takenpakket van de Fryske Mole overgenomen.
 • Conform vastgestelde uitvoeringsprogramma Weardefol Fryslân 2016-2019 en heeft alleen betrekking op periode 2016-2019
 • Yn dit bedrach is opnommen in ynsidinteel bedrach fan € 300.000 foar de projekten Kampanje Praat mar Frysk, Frysk yn de Soarch, Gemeenten en Frysk en de Tematydskrift Heit & Mem.
 • In dit bedrag is nog geen rekening gehouden met indexering. Deze wordt bij de 2e berap 2016 aan PS voorgelegd.
 • Voor het jaar 2017 is de subsidie incidenteel met € 661.100 verhoogd
Print deze pagina