Over deze site

Begroting

Welkom!

Sinds 2016 heeft de provincie Fryslân een digitale omgeving voor de begroting, de bestuursrapportages en de jaarstukken.

Planning en Control

Elk jaar maakt de provincie een kadernota, een begroting, twee bestuursrapportages en de jaarstukken. We noemen dat Planning en Control producten en dit is een cyclisch proces.

In de begroting staan de resultaten en beschikbare middelen voor het komende jaar. Provinciale Staten stellen de begroting vast. Tijdens het begrotingsjaar maken we twee bestuursrapportages over de voortgang. Op basis van deze rapportages stellen Provinciale Staten wijzigingen vast ten opzichte van de begroting. In de jaarstukken verantwoorden we de inzet over dat jaar. Hebben we gedaan wat we in de (bijgestelde) begroting hadden opgenomen en wat heeft dat gekost?

De kadernota is een notitie waarin nieuwe ontwikkelingen staan die van invloed zijn op de (meerjaren)begroting. Provinciale Staten maken met de kadernota een integrale afweging tussen nieuwe voorstellen, ontwikkelingen die op de provincie afkomen etc. De uitkomsten hiervan verwerken we in de begroting.

In 2015 is de huidige coalitie van start gegaan met het coalitieakkoord: 2015-2019 “Mei elkenien, foar elkenien”. In 2017 komt er een tussenbalans van dit coalitieakkoord. De kadernota voor het jaar 2018 nemen we hierin mee.

Als provincie moeten we in deze cyclus van planning en control aan allerlei regels en voorschriften voldoen, zoals het Besluit Begroting en Verantwoording, de Wet financiering decentrale overheden, de Financiële verordening, de Nota uitvoering begroting en het beleid Waarderen, activeren en afschrijven.

Digitale omgeving, hoe werkt het?

In 2015 is er in Provinciale Staten een motie aangenomen om de provinciale begroting te digitaliseren. Dat is de start geweest om een omgeving te maken waarin we alle provinciale Planning en Control producten opnemen.

We werken hiervoor met jaren. In de omgeving voor de begroting 2017 komen ook de twee bestuursrapportages (verschijnen in mei en oktober 2017), de jaarstukken (verschijnen in april 2018) en de tussenbalans (verschijnt in het voorjaar van 2017).
Zo is er ook een omgeving voor 2016 met daarin de begroting 2016, de twee bestuursrapportages voor 2016 en de jaarstukken 2016.
Met de begroting 2018 voegen we daar weer een jaar aan toe etc.
Linksboven in de site, onder het kopje Begroting, kun je ‘switchen’ tussen jaren.

In het menu boven aan de site staan de verschillende Planning en Control producten. Daarin is allerlei informatie opgenomen. Per product vind je ook een leeswijzer met een nadere toelichting.

Ook in het menu boven aan de site vind je de knop moties. Daarin staan de aangenomen moties en amendementen tijdens de behandeling van de verschillende producten in Provinciale Staten.

Rechtsboven in de site vind je de functie om in te loggen in de site. Deze functie is voor een beperkte groep gebruikers en biedt de mogelijkheid om teksten te arceren, aantekeningen te maken en te delen.

Een aantal onderdelen op de site is ook in het Fries beschikbaar. Je kunt hiervoor de knop FRL aanzetten boven in de site.

Tot slot, we hebben geprobeerd de site zo te maken en functies aan te geven, zodat alle informatie in de site makkelijk toegankelijk is en simpel in het gebruik. Als je ideeën hebt om het beter te maken, horen we dat graag en met vragen ben je natuurlijk ook van harte welkom. Stuur dan een mail naar fpc@fryslan.nl en we nemen contact met je op.

Print deze pagina