Kadernota 2018

Begroting

Deze kadernota heeft een bijzonder karakter. Ten eerste omdat het de kadernota is die halverwege de coalitieperiode tot stand komt. Om die reden wordt hij gebruikt om zowel terug als vooruit te kijken. Ligt het college op schema wat betreft de in maart 2015 geformuleerde resultaten in het coalitieakkoord? Of moeten doelen bijgesteld worden? Deze kadernota biedt daar de ruimte voor.

Daarnaast is het een bijzondere kadernota, omdat we voor het eerst zeer nadrukkelijk een beroep op de Provinciale Staten hebben gedaan om ons te voeden ten behoeve van die bijstelling. Daartoe hebben we in december 2016 de tussenbalans van deze coalitieperiode voorgelegd. We hebben de Staten verzocht om mede op basis daarvan aan te geven op welke terreinen aanleiding wordt gezien tot bijstelling, uitbreiding of vermindering van onze inspanningen, en daartoe ook voorstellen te doen. We hebben daarbij gewezen op het feit dat de Staten bij de vaststelling van het coalitieakkoord ook hebben vastgesteld dat voor tijdelijk nieuw beleid deze periode nog twintig miljoen euro beschikbaar is.

Leeswijzer

De kadernota 2018 is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel omvat de verwerking van de vijf nieuwe resultaten in de door u genoemde overkoepelende en gemeenschappelijke thema’s. In het tweede deel van de kadernota is door het college een aantal noodzakelijke voorstellen genoemd. De noodzakelijkheid van het meenemen van deze voorstellen in de kadernota zit enerzijds in het uitvoeren van bestaand beleid en/of anderzijds in het uitvoeren van een wettelijke verplichting. Het college geeft in de kadernota een toelichting bij elk voorstel met betrekking tot de noodzakelijkheid ervan.

In bijlage 1 Groslijst Statenvoorstellen vindt u een overzicht van alle voorstellen die door de fracties in het voortraject zijn genoemd. We hebben in een beknopte motivering aangegeven waarom de voorstellen al dan niet in de kadernota zijn opgenomen.

Bijlage 2 Tussenbalans wordt verwijst naar de tussenbalans van het coalitieakkoord ‘Mei elkenien, foar elkenien’. De tussenbalans is in december 2016 verstuurd aan de Staten. Aan de hand van de tussenbalans hebben zij voorstellen kunnen formuleren, waarvan een deel is opgenomen in de kadernota.

In bijlage 3 en 4 vindt u het financieel kader en stresstest: een overzicht van de financiële situatie op dit moment. In dit licht moeten ook de financiële ‘donkere wolken’ worden genoemd. Dit omvat zaken die in de toekomst (2022-2023) van (grote) invloed kunnen zijn op de financiële situatie van de provincie Fryslân.

In de nota Uitvoering begroting 2016 is opgenomen dat de looptijd van tijdelijke budgetten alleen nog verlengd mag worden bij een nieuwe coalitieperiode of bij de tussenbalans. In bijlage 5 Begrotingswijzigingen vindt u ons voorstel om dertien budgetten te verlengen en het kasritme hierop aan te passen.

Bijlage: Groslijst Statenvoorstellen

Bijlage: Tussenbalans

Bijlage: Financieel Kader

Bijlage: Stresstest

Verlenging tijdelijke budgetten en aanpassing kasritme

Print deze pagina