NL
FRL

Provinsjale begrutting 2017

De begrutting is it húshâldboekje fan de provinsje Fryslân. Wat binne ús plannen foar de provinsje? Wat kostje dy plannen? En wat sille wy krekt dwaan? Links boppeyn kinne jo switche nei de begrutting fan oare jierren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 474.730
Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 438.450
Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 345.650
In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)
  • Totaal 212.565

Gearfetting begrutting 2017

De útfiering fan it koälysje-akkoart is yn folle gong. Wy wurkje hurd oan it realisearjen fan ús ambysjes: krêftige mienskippen, in takomstbestindige ekonomy, fanselssprekkende duorsumens, it Fryskeigene, in dynamyske omjouwing yn de moaiste provinsje en in modern bestjoer. Wy kinne dat dwaan út in sûne finansjele posysje wei. Ien fan ús plannen is in lêsteferleging foar de Fryske boargers troch it ferleegjen fan de opsinten yn dizze kolleezjeperioade.

Der is yn dizze perioade finansjeel ek romte foar nije inisjativen. Ein 2019 bedraacht de romte yn de frij te brûken reserve € 78,5 mln. Op grûn fan de tuskenbalâns dy’t takom maitiid klear is wurdt dan dúdlik wêr’t belied bysteld wurde moat en wêr’t ekstra middels winsklik binne om de resultaten út it koälysje-akkoart dy’t wy foar eagen hawwe te realisearjen. Foar de langere termyn stjoere wy oan op in minimale strukturele romte fan € 5 mln. nei dizze kolleezjeperioade.

lees hele samenvatting