Provinciale begroting 2017

De begroting is het huishoudboek van de provincie Fryslân. Wat zijn de plannen voor onze provincie? Wat kosten die plannen? En wat gaan we precies doen? In het topmenu bovenin de pagina kunt u switchen naar de begroting van andere jaren.

Begroting in één oogopslag

Wat geven we waaraan uit? (bedragen x € 1.000,-)

 • Bestuur en Veiligheid

  9.200

  Dit programma gaat over de ondersteuning van Provinciale en Gedeputeerde Staten, het inzichtelijk maken van het provinciaal beleid voor burgers en de deelname van de provincie aan samenwerkingsverbanden. Ook gaat dit programma over de juridische ondersteuning van Gedeputeerde en Provinciale Staten en over het toezicht op de Friese gemeenten en het Wetterskip.

 • Verkeer en vervoer

  124.555

  Dit programma gaat over het zorgen voor een veiliger wegennet, voor beter onderhoud aan wegen, versterking van duurzame mobiliteit met fiets, openbaar vervoer en vervoer over water. Het gaat ook over verkeerseducatie, het bijdragen aan de verkeersveiligheid en het terugdringen van het aantal ernstige verkeersslachtoffers. De BDU, de Brede doeluitkering verkeer en vervoer, ontvangen wij niet mer als doeluitkering, maar via het Provinciefonds.

 • Water

  8.820

  In dit programma onderscheiden we de beleidsvelden waterveiligheid, voldoende water en schoon water. Het gaat hier bijvoorbeeld om thema´s als de stijgende zeespiegel, klimaatverandering en bodemdaling. Het uitvoeren van het waterbeleid en het nemen van de nodige maatregelen is in handen van de waterbeheerders, in het bijzonder Wetterskip Fryslân.

 • Milieu

  15.143

  Dit programma gaat over het duurzaam behouden, versterken en benutten van het Friese leefmilieu. Dit milieu moet aan de wettelijke normen voldoen. Verder gaat het over het stimuleren van het verantwoord omgaan met de natuurlijke voorraden in de Friese leefomgeving en om het uitbannen van alle schadelijke onttrekkingen en toevoegingen. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (Fumo) voert een groot deel van de wettelijke milieutaken van de provincie uit.

 • Landelijk gebied

  84.452

  Dit programma gaat over de Friese natuur, landschap, landbouw en het platteland. Het gaat hierbij om een renderende landbouw en plattelandseconomie (profit) met een hoogwaardige ecologische en ruimtelijke kwaliteit (planet). Doel is de balans tussen economie, landbouw, natuur en landschap te herstellen en Fryslân nog mooier te maken. Mensen moeten zich goed voelen in onze provincie en oog hebben voor de waarde van ecologie en ruimtelijke kwaliteit (people).

 • Economie, toerisme en recreatie

  83.327

  Het economisch programma gaat over de bijdrage aan een duurzame en
  toekomstbestendige Friese economie, die de uitdagingen van de 21e eeuw aankan. Innovatie en de ondersteuning van het MKB staan centraal. Daarnaast gaat het om specifieke sectoren met toekomst: Watertechnologie, Agrofood, HTSM (Hightech Systems & Materials), Recreatie en Toerisme en Duurzame Energie.

 • Sociaal beleid en zorg

  7.299

  In dit programma gaat er om bij al het provinciale beleid rekening te houden met sociale aspecten en speciaal voor ouderen, bijvoorbeeld de zeggenschap en spreiding van Zorgvoorzieningen. Het gaat ook over het bieden van kansen op deelname in de mienskip. Door vrijwilligerswerk te stimuleren, maar ook door topsport als voorbeeld en het stimuleren van de Friese sporten en de breedtesport.

 • Cultuur, taal en onderwijs

  38.006

  Dit programma gaat over de culturele basisinfrastructuur en het verstevigen daarvan. En over de deelname aan cultuur (muziek, dans en toneel). Het gaat ook over de Friese cultuurhistorie en erfgoed. Taalbeleid gaat over de implementatie van de taalwetgeving , de ontwikkeling en het onderhoud van digitale hulpmiddelen voor het Fries, het Lân fan Taal, en een basisvoorziening voor de doorgaande leerlijn meertaligheid in het onderwijs.

 • Ruimte en wonen

  4.491

  Dit programma gaat over het creëren van een omgeving waarin het plezierig verblijven is. Een omgeving die fysiek en digitaal goed te bereiken is, waar landbouw en natuur elkaar versterken, werken en wonen elkaar niet storen en zorg en wonen gecombineerd kunnen worden. Friese gemeenten zouden tot overeenstemming moeten komen over de spreiding van voorzieningen en het woningbestand moet beter passen bij de veranderende bevolkingssamenstelling.

 • Algemene dekkingsmiddelen

  63.158

  Dit programma is niet beleidsinhoudelijk van aard, maar heeft een administratief karakter. Hier staan de zogenoemde algemene dekkingsmiddelen, zoals de
  algemene uitkering uit het provinciefonds, de opbrengst opcenten motorrijtuigenbelasting en het rendement op het vermogen. Deze dekkingsmiddelen hebben geen specifieke bestemming gekregen. Ze dienen als dekking van de lasten in de beleidsinhoudelijke programma’s die niet worden gedekt door (specifieke) uitkeringen van andere overheden.

 • Mutatie reserves

  36.280

  De provincie beschikt over reserves. Mutaties zijn toevoegingen aan een reserve of onttrekkingen. De toevoeging aan een reserve is een ´last´ in de begroting en een onttrekking een bate.

 • Totaal

  474.730

Welk soort uitgaven hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Subsidies

  239.485

  De provincie verleent subsidies voor het uitvoeren van activiteiten, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. Bijvoorbeeld subsidies voor culturele activiteiten, economische projecten etc.

 • Goederen en diensten

  75.861

  Dit zijn de lasten voor de provincie van producten zoals wegenzout, papier en inhuur.

 • Afschrijvingslasten/afwaardering boekwaarde

  11.255

  Dit zijn de jaarlijkse lasten door waardevermindering van de investeringen.

 • Bedrijfsvoeringskosten

  67.311

  Dit zijn de lasten van alle activiteiten en de bijbehorende informatievoorziening om de beleidsprogramma’s te kunnen uitvoeren. Het gaat over salarissen, huisvesting en alle overige organisatiekosten.

 • Overige lasten

  44.538

  Alle overige lasten. Hieronder vallen onder andere de administratieve boekingen en leges.

 • Totaal

  438.450

Welke inkomstenbronnen hebben we? (bedragen x € 1.000,-)

 • Provinciefonds

  202.026

  De Rijksoverheid keert ieder jaar geld uit aan de provincies via het provinciefonds, een fonds met belastinggeld. Het geld uit het provinciefonds is om een deel van de uitgaven van de provincies te betalen.

 • Motorrijtuigenbelasting

  51.564

  Dit is de belasting die de provincie die de provincie heft voor het hebben van een voertuig. De zogenoemde opcenten.

 • Rendement

  24.015

  Dit zijn de opbrengsten van de uitgezette middelen. De overtollige middelen worden uitgezet bij het Ministerie van Financiën (schatkistbankieren) en andere financiële instellingen.

 • Dividend

  16.830

  Dit is de uitbetaling van een gedeelte van de winst van ondernemingen waarvan de provincie aandeelhouder is.

 • Subsidies

  28.252

  De provincie ontvangt subsidies van andere bestuursorganen voor het uitvoeren van activiteiten.

 • Overige baten

  22.963

  Dit gaat over alle overige baten, bijvoorbeeld administratieve boekingen en doorbelastingen.

 • Totaal

  345.650

In welke zaken investeren we? (bedragen x € 1.000,-)

 • RSP Traverse Harlingen

  42.000
 • N381 MER Algemeen

  29.500
 • CA: Algemeen

  27.660
 • RSP Joure

  24.400
 • Overige infrastructuur

  89.005
 • Totaal

  212.565

Samenvatting begroting 2017

De uitvoering van het coalitieakkoord is in volle gang. We werken hard aan de realisatie van onze ambities voor krachtige gemeenschappen, een toekomstbestendige economie, vanzelfsprekende duurzaamheid, it Frysk eigene, een dynamische omgeving in de mooiste provincie en een modern bestuur. We kunnen dat doen vanuit een gezonde financiële positie. Met daarbij de lastenverlaging voor de Friese burgers door de verlaging van de opcenten in deze collegeperiode.

Er is deze periode financieel ook ruimte voor nieuwe initiatieven, eind 2019 bedraagt de ruimte in de Vrij aanwendbare reserve € 78,5 mln. Op basis van de tussenbalans die in het voorjaar 2017 klaar is, wordt duidelijk waar beleid bijgesteld moet worden en waar extra middelen gewenst zijn om de beoogde resultaten uit het coalitieakkoord te realiseren. Voor de langere termijn sturen wij op een minimale structurele ruimte van € 5 mln na deze collegeperiode.

Deze pagina is geschreven in het Fries. Leest u liever de Nederlandse versie? Met deze knop kunt u de taal veranderen.

Ik snap het!
Print deze pagina